Nezaradené

26. marec

Kto verí v Syna, má večný život. Kto však odmieta Syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev.

Ján 3:36

Kapitola, ktorá hovorí o Božej láske, končí slovami o Božom hneve. Ako tomu máme rozumieť? Vari Boh nie je láska? Áno, je. Ale jeho láska nie je slabošská, ani sentimentálna, ale svätá. Boh bez hnevu by bol Bohom bez lásky. Lebo láska, ktorá sa nedokáže hnevať, je ľahostajná láska, ľahostajná ku zlu, s ktorým sa stretne, ľahostajná k hriechu, ktorý vidí. Ale súčasťou Božieho charakteru je jeho absolútna averzia voči hriechu. Boh nenávidí hriech. A spôsob, akým Boh prejavuje svoj odpor a nenávisť voči hriechu, je práve jeho spravodlivý hnev.

Chcieť Boha bez hnevu by znamenalo chcieť ľahostajného Boha, ktorý sa len nečinne prizerá zlu a hriechu. Kto by si vôbec vážil takého Boha?! Veď pohľad na zlo, nespravodlivosť, násilie, s ktorým sa stretávame v spoločnosti, i v nás, v porušených ľuďoch, vyvoláva hnev, rozhorčenie. O čo viac potom hriech, zlo, neprávosť vyvoláva hnev v Bohu, ktorý je absolútne čistý, svätý, oddelený od všetkého, čo je hriešne, zlé, nečisté!

Boží hnev, o ktorom tu čítame, má však svoju konkrétnu príčinu. Nie sú ňou naše denné previnenia, ktorých sa dopúšťame. Je ňou odmietavý postoj k jeho Synovi. Syn je totiž najväčším Božím darom lásky človeku. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život (Jn 3:16). Čo urobí Boh, keď je jeho vrcholný prejav lásky k človeku odmietnutý? Láska, ktorá je odmietnutá, pošliapaná, znevážená, sa mení na hnev. A čím väčšia je láska, ktorú človek odmietol, tým väčší bude hnev, ktorému bude čeliť.

Keď sa človek obráti chrbtom k Božej láske, spočíva na ňom Boží hnev. A Boží hnev sa jedného dňa prejaví ako odsúdenie. Taký človek neuzrie život. Lebo je to buď alebo. Veriť v Syna znamená mať večný život, odmietnuť Syna znamená neuzrieť život, večne zahynúť. Iná, tretia možnosť neexistuje.

Pane, dal si nám možnosť vybrať si. Pomôž nám, aby sme si dobre vybrali!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.
Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal