Nezaradené

28. máj

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Keď sa napĺňali dni, keď mal byť povýšený, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema. Poslal pred sebou poslov aby mu pripravili nocľah. Prišli do samaritánskej dediny, tam ho však neprijali, lebo jeho cieľom bol Jeruzalem. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich? On sa obrátil k nim a pokarhal ich: Neviete, akého ste ducha. Syn človeka neprišiel ľudí zahubiť, ale zachrániť. A odišli do inej dediny.

Lukáš 9: 51 – 56

Keď sa napĺňali dni… Všetko, čo Ježiš doteraz činil, bolo len prípravou na to, čo Ho čaká v Jeruzaleme. Čo to bude? Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí (Lk 9:44). Všetky línie Ježišovho života sa tak zbiehajú v jeho smrti. Doteraz to bola len predohra smrti. Teraz sa však čas jeho smrti začína približovať, napĺňať. A bude to práve Jeruzalem, ktorý sa stane miestom Ježišovej smrti. Preto sa pevne rozhodol ísť do Jeruzalema. Ako sa Jeruzalem stal symbolom Božieho vyvolenia Izraela, tak sa Jeruzalem stane symbolom zavrhnutia Boha Izraelom.

Neprijatie Ježiša v samaritánskej dedine dá Ježišovi príležitosť odhaliť, prečo prišiel na svet: Syn človeka neprišiel ľudí zahubiť, ale zachrániť. Aký to kontrast k tomu, čo chcú urobiť Jakub a Ján: Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich? Oni chcú zničiť, zahubiť, On chce zachrániť. Ježiš je naplnený duchom lásky, oni sú naplnení duchom súdu. Moc, ktorou sú vystrojení, chcú postaviť do služieb hnevu. Ale kto horlí za Božiu vec bez lásky k ľuďom, stáva sa fanatikom, ktorý je v Božom mene schopný i zabíjať. Avšak stáť v službách toho, kto neprišiel ľudí zahubiť, ale zachrániť, znamená stáť v službách lásky.

Učeníci chcú zvolať oheň súdu na Ježišových nepriateľov. Ale keď z neba padne oheň súdu, tak nepadne na človeka, ale na Ježiša. Nepadne na Božích nepriateľov, ale na Božieho Syna. Na Veľký piatok bude Ježiš pod ťarchou tohto súdu volať: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil (Mk 15:34). A keď predsa len padne oheň z neba aj na ľudí, nebude to oheň súdu, ale oheň lásky, oheň Ducha Svätého, ktorý zostúpi na učeníkov v deň Turíc. A v moci tohto Ducha bude neskôr Ján spolu s Petrom zvestovať v dedinách Samárie evanjelium. Lebo sa dopočuli, že Samária prijala Božie slovo (Sk 8:14), (Sk 8:25). A tí, ktorí teraz neprijali Ježiša, vo zvesti evanjelia Ho prijmú potom. Preto nemusíme strácať nádej pre tých, ktorí Ježiša prvýkrát odmietli. Aj im môže Pán darovať novú príležitosť.

Pane, ďakujeme, že Boží súd padol na Teba a nie na nás!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal