Nezaradené

5. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Nato povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. Keď loďky prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním.

Lukáš 5: 10 – 11

Tento príbeh stojí na začiatku dlhej cesty, na ktorú Peter spolu s ďalšími práve vstúpili. Je to cesta, na ktorú postupne vstúpia ďalší a ďalší. Je to cesta cirkvi, na ktorej stojíme aj my. Na jej začiatku je veľké zasľúbenie. Tým zasľúbením sú siete plné rýb, pod ťarchou ktorých sa lode ponárali (v. 7). Budúci rybári ľudí tak dostanú zasľúbenie, že ich poslanie nevyjde nazmar. Že sieť evanjelia, ktorú budú znovu a znovu spúšťať na hlbinu, nezostane prázdna. Lebo je to Ježiš, kto pošle svojich učeníkov do sveta s poslaním loviť ľudí. On sám ručí za misijný „úspech“ cirkvi.

A naozaj. Výsledok tohto „lovu“ raz uvidíme vo večnosti. Tam pred Božím trónom uvidíme nespočítateľný zástup ľudí z každého národa a jazyka. Zástup tých, ktorí v priebehu dejín cirkvi „uviazli“ v sieti evanjelia. Čo tam slávne skončí, tu skromne začína. Šimon spolu s Jakubom a Jánom sú tí, s ktorými Ježiš začne svoju celosvetovú záchrannú operáciu. Čo ich to však bude stáť? Všetko.

Keď loďky prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním. Ako môže niekto všetko zanechať či opustiť? To môže len ten, kto v Ježišovi našiel všetko. Preto opustenie všetkého nie je pre neho stratou ale ziskom. Peter spolu s ďalšími opúšťa svoje civilné zamestnanie, aby vstúpil do Ježišových služieb „na plný úväzok“. Toto je však výnimka, nie pravidlo. Pravidlom je, že kresťan má slúžiť Bohu vo svojom zamestnaní. Ako sa Peter stal Ježišovým rybárom, tak sa iný má stať Ježišovým učiteľom, lekárom, predavačom, úradníkom.

… a šli za ním. Všetko to začne tým, že si Ježiš „prenajme“ Petrovu rybársku loď a použije ju ako kazateľnicu. Peter tak zistí, že čo dá Ježišovi k dispozícii, prinesie druhým požehnanie. Potom zistí, že keď poslúchne Ježišovo slovo a spustí siete na hlbinu, prinesie to požehnanie jemu v podobe veľkého úlovku. Nakoniec však Ježiš povolá samotného Petra do služby, aby sa Peter ako rybár ľudí stal požehnaním pre mnohých. A tak ten, ktorý na začiatku dá Ježišovi k dispozícii svoje, na konci Mu dá k dispozícii seba. Dať Ježišovi svoje a dať Mu seba, v tom je veľký rozdiel. Lebo Ježiš nechce od nás len niečo, On chce nás. Aby sme aj my šli za Ním ako tí, ktorí Mu patria celí „bezo zvyšku“.

Pane, odpusť nám, keď Ti radšej dávame len niečo svoje miesto seba!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal