Nezaradené

28. november

Nato som počul mohutný hlas z neba: Teraz nastala spása a moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ten, čo na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom.

Zjavenie 12:10-11

Hovorí sa, že kde niet žalobcu, niet ani sudcu. Súd vzniká len preto, lebo je tu niekto, kto zažaluje druhého. Žalobcom človeka nie je Boh, ale vzbúrený anjel, satan, čo v preklade znamená žalobca. V čom spočíva moc žalobcu? Vo vine obžalovaného. Kde niet viny, niet z čoho obžalovať. Kde niet viny, žalobca stráca svoju moc. Ale je to satan, kto sa postaral o to, aby bola aj vina, aj obžaloba z viny. Najprv zviedol človeka do hriechu a potom ho obžalúva pred Bohom z hriechu, do ktorého ho sám zviedol.

Satan vie, že Boží trest za hriech je smrť, to strašné, večné oddelenie od Boha. Ale súd nad človekom môže vyniesť len Boh, nie satan. Preto satan vystupuje pred Božím tribunálom ako žalobca, ktorý žiada trest smrti pre človeka. Najväčší tromf, ktorý má žalobca proti nám, je náš hriech, ktorý používa na našu obžalobu. Pritom na satanovej obžalobe je najhoršie to, že je založená na pravde. Je postavená na nepriestrelných dôkazoch. On to má vlastne veľmi jednoduché. Nemusí namáhavo zbierať dôkazy o našej vine. My sami svojimi dennými zlyhaniami a previneniami mu vkladáme do rúk množstvo usvedčujúceho materiálu, ktorý používa v obžalobe proti nám. A on svoju úlohu žalobcu človeka plní veľmi usilovne: …dňom i nocou žaloval pred naším Bohom.

Z pohľadu satana je naša situácia beznádejná. Lebo jeho obžaloba je postavená na dôkazoch o našej vine, ktoré sa nedajú vyvrátiť. Ale v piesni víťazstva, ktorá znie nebom, počujeme tieto slová: …bol zvrhnutý žalobca našich bratov. Ako je možné, že satan prišiel o dovtedy neotrasiteľnú pozíciu žalobcu? Môže na nás žalovať len dovtedy, dokiaľ je tu náš hriech ako dôkaz o našej vine. Ale vo chvíli, keď Kristus zomrel za naše hriechy, keď tie boli odsúdené a potrestané na Ňom, náš žalobca bol odzbrojený, porazený, umlčaný. Kristovou obeťou prišiel o svoj najsilnejší tromf, ktorý mal proti nám. Už viac nemá prístup pred Boží trón, aby žaloval na človeka tak, ako to robil do príchodu Ježiša Krista. Pred Božím trónom už nestojí náš žalobca, ale náš Obhajca.

Pane, ďakujeme, že tvoja obeť urobila satanovu obžalobu neplatnou!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal