Nezaradené

7. jún

Posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí Písmo: Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. To povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch Svätý totiž ešte nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený.

Ján 7:37-39

Čo sa stane s človekom, ktorý poslúchne Ježišovu výzvu? S tým, kto príde k Nemu a napije sa z Neho ako z prameňa živej vody? Tej životodarnej vody? Čo vlastne uhasí smäd jeho duše? Evanjelista Ján v súvislosti s prúdmi živej vody vysvetľuje, že Ježiš to povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Uveriť v Ježiša znamená i prijať Ducha. Viera v Ježiša je tak kľúčom, podmienkou prijatia Ducha. Ale čo znamená prijať Ducha?

Keď je v evanjeliu Jána reč o dare Ducha, tak je reč o dare nového života. Prijať Ducha tak znamená prijať nový život. Čo sa teda stane s človekom, ktorý príde so svojím smädom duše ku Kristovi? Dôjde k hlbokej, vnútornej premene jeho života, ktorú spôsobí Svätý Duch. Človek sa narodí z Boha, aby mohol začať žiť nový život s Kristom a skrze Krista. Nič iné nemôže uhasiť smädnú dušu ako radikálna premena života, pri ktorej nám Boh dáva účasť na svojom živote. A dáva nám ho tým, že nám dáva účasť na svojom Duchu.

Ján však dodáva, že Duch Svätý totiž ešte nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený. Ježišovým oslávením je u Jána Ježišovo ukrižovanie, lebo kríž je vrcholným zjavením Otcovej slávy i Synovej slávy. (Jn 17:1) To znamená, že najprv musela prísť Golgota, až potom mohli prísť Turíce. Najprv oslávenie Syna na kríži, až potom vyliatie Ducha na ľudí. Bez obete Božieho Syna by pre nás nebolo nového života z Božieho Ducha. Evanjelista Ján sa teda na Turíce pozerá cez Golgotu, na vyliatie Ducha cez oslávenie Syna. Na dar nového života sa pozerá cez Kristovu smrť. Vďaka tejto smrti sme sa mohli znovu narodiť.

Ako sa k Turícam ide len cez Golgotu, tak sa i k daru Ducha ide len cez obeť Syna. Inak povedané – k životodarným vodám Ducha sa dostaneme len cez životodarný prameň, ktorým je Kristus. Lebo cesta k Duchu vedie cez Krista.

Pane, ďakujeme, že keď sme uverili v Teba, prijali sme i dar Ducha.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.