Biblia a teológia

29. apríl

Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša oslovil Hospodin Mojžišovho pomocníka Jozuu, syna Núna: Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa ani ťa neopustím. Buď silný a odvážny, lebo ty rozdelíš tomuto ľudu do vlastníctva krajinu, ktorú som prísažne sľúbil dať ich otcom.

Jozua 1:1-5

Boží ľud sa po smrti Mojžiša nachádza v situácii veľkej zmeny. Mení sa vodca ľudu i situácia ľudu, pred ktorým stojí úloha obsadiť zasľúbenú zem. Ako čeliť zmene? Tak, keď si pripomenieme, čo zostáva nemenné, konštantné. Čo je to, sa Jozua dozvedá z Božích úst. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom.

Doteraz bol Jozua Mojžišovým pomocníkom, služobníkom. Odteraz má byť Božím služobníkom. Je ľahšie byť Mojžišovým ako Božím služobníkom. Ako Mojžišov služobník sa Jozua mohol kedykoľvek oprieť o Mojžišovu viditeľnú prítomnosť. Teraz, keď už medzi ním a Bohom nestojí Mojžiš, Boh ho volá k tomu, aby sa oprel o jeho neviditeľnú prítomnosť. Jozua už síce nemá Mojžiša, ale má Mojžišovho Boha. A to je oveľa viac než mať Mojžiša. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa ani ťa neopustím.

Na Jozuovu adresu zaznie výzva: Buď silný a odvážny. Boh tu žiada od neho, čo nie je v jeho silách a možnostiach. Ako sa dá slabým prikázať, aby boli silní? Ako sa dá bojazlivým prikázať, aby boli odvážni? Len tak, že k rozkazu je pripojený i sľub: Budem s tebou. To prvé by bolo nemysliteľné bez toho druhého. Výzva k odvahe a smelosti by bola nemysliteľná bez zasľúbenia o Božej prítomnosti. Boh nikdy nevyzýva k niečomu, k čomu i sám nedá silu. Jozuu nevyzýva k odvahe bez toho, aby ho neuistil o svojej stálej prítomnosti. Keď Jozua vie, že Boh je s ním, že ho nikdy neopustí, potom môže čerpať silu a odvahu z Božích zdrojov, z Božích zasľúbení, z Božej prítomnosti.

Nenechám ťa ani ťa neopustím. Platilo to rovnako pre Jozuu a platí to i pre nás. Veď Boh povedal: Nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Preto smelo môžeme hovoriť: Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čože mi môže urobiť človek? (Heb 13:5-6)

Pane, pomôž nám viac sa opierať o tvoju neviditeľnú prítomnosť než o viditeľnú prítomnosť ľudí!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal