Nezaradené

29. december

Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi; tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami…

Ján 1:12-14

Prečo sa Boží Syn stal človekom? Aby zjavil Otca a urobil tak neviditeľného Boha viditeľným, ďalekého Boha urobil blízkym. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Syn, Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil (v.18). V osobe Ježiša Krista sa Boh zjavil osobne. Preto všetko, čo potrebujeme vedieť o Bohu, nám zjavil Kristus. Chceš vedieť, aký je Boh? Pozri sa na Krista. Boh je taký, aký je Kristus. Čo platí o Synovi, platí i o Otcovi. Veď aký Otec, taký Syn.

Ale Ježiš neprišiel len zjaviť Boha, ale i spasiť človeka. Boží Syn sa preto stal človekom, ľudským dieťaťom, aby sa človek mohol stať Božím dieťaťom. Boží Syn sa stal ľudským dieťaťom svojím narodením z panny Márie. Človek sa stáva Božím dieťaťom tiež narodením, novým narodením z Boha. Ako sa narodením stávame deťmi, tak sa novým narodením stávame Božími deťmi.

Keď Boh chcel vstúpiť do nášho sveta a mať účasť na ľudskom živote, musel sa narodiť z človeka ako dieťa. Keď človek chce vstúpiť do Božieho sveta a mať účasť na božskom živote, musí sa narodiť z Boha ako dieťa. Pri našom telesnom narodení zohrala úlohu iniciatíva človeka, vôľa rodičov, sexuálna túžba ľudí. Pri našom duchovnom narodení zohráva úlohu Božia iniciatíva: … tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha.

Nadprirodzené dielo zrodenia z Boha sa prejaví tým, že človek prijme Krista a uverí v Neho. Vtedy dostávame priam neslýchanú právomoc. Je to právomoc stať sa Božím dieťaťom: Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.  Narodiť sa z tela znamená raz i zomrieť. Ale narodiť sa z Boha znamená mať večný život. Keď Otec je večný, i dieťa bude žiť večne.

Ako nazvať túto výsadu byť Božím dieťaťom? Ján to nazýva milosťou: Z jeho plnosti sme my všetci prijali, milosť za milosťou (v.16). Prijať Krista znamená prijať milosť. A nielen raz, ale znovu a znovu. Lebo život Božieho dieťaťa je od začiatku až do konca o milosti. Ako dobre, že v Kristovi je plnosť milosti!

Pane, ďakujeme, že si vstúpil do nášho sveta, aby sme my mohli vstúpiť do toho tvojho!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal