Nezaradené

5. apríl

Žnec už dostáva mzdu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa rozsievač aj žnec spolu radovali. Lebo v tomto má pravdu príslovie: Jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nerobili. Iní sa namáhali a vy ste vstúpili do ich práce.

Ján 4:35-38

Ježiš tu rozvíja obraz žatvy. Čo všetko patrí k žatve? Na jej začiatku stojí rozsievač, ktorý rozsieva zrno do zeme. Na jej konci stojí žnec, ktorý srpom žne zrelé klasy obilia. K tejto práci patrí nielen námaha, ale i mzda, odmena. Veď robotník je hoden svojej mzdy. Patrí k nej i radosť pri pohľade na zozbieranú úrodu z poľa. Veď pohľad na plnú sýpku vždy poteší.

Ale Ježiš tu nehovorí o žatve na obilnom poli, ale o žatve na misijnom poli. Lebo okrem zberu úrody pre časný život existuje aj zber úrody pre večný život. Čo je tou úrodou? Sú ňou zachránení ľudia pre večnosť. Ľudia, o ktorých platí Ježišovo slovo: Kto verí v Syna, má večný život (Jn 3:36). Táto „úroda“ prináša nesmierne veľkú radosť. A to nielen žencovi, ale i rozsievačovi. Lebo obaja majú podiel na tejto úrode. Veď žatva nikdy nie je dielom jedného, ale mnohých. Tých, ktorí boli pred nami i tých, ktorí prídu po nás. My sme len ohnivkom v reťazi, nie celou reťazou. Ale všetko, čo robíme, má zmysel.

Keď na nás vyjde sejba, pamätajme, že iní zožnú po nás. Lebo žatva by nikdy nebola možná bez sejby. To nech slúži na naše povzbudenie. Najmä vtedy, keď rozsievame so slzami a nevidíme výsledky, ovocie svojej námahy. Keď na nás vyjde žatva, pamätajme, že iní rozsievali pred nami. Že žneme ovocie ich práce. To nech nám slúži pre našu pokoru.

Zbierať úrodu pre večný život, čiže privádzať ľudí k Ježišovi prináša veľkú radosť. Veď v živote s Kristom nás čakajú dve veľké radosti. Jedna, tá najväčšia je radosť z vlastného spasenia. Ježiš povedal svojim učeníkom: Radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi (Lk 10:20). Tá druhá radosť je radosť zo spasenia druhých ľudí. Naša radosť z vlastného spasenia je tým znásobená radosťou zo spasenia ďalších ľudí.

Pane, použi si i nás k záchrane ľudí, ktorí žijú okolo nás!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal