Biblia a teológia

29. marec

Keď prišiel na miesto, povedal im: Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Sám sa od nich vzdialil asi natoľko, čo by kameňom dohodil, padol na kolená a modlil sa: Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, no nech sa stane tvoja vôľa! Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. V smrteľnej úzkosti sa modlil ešte vrúcnejšie a jeho pot stekal na zem ako kvapky krvi.

Lukáš 22:40-44

Otec, ku ktorému sa Ježiš modlí, je ten istý, ktorý počas jeho života opakovane hovorí: Toto je ten môj milovaný Syn. Je to Otec, o ktorom Ježiš opakovane hovorí: Otec miluje svojho Syna a všetko dal do jeho rúk. Tu zrazu vidíme, že je to milujúci Otec, kto podáva svojmu milovanému Synovi do rúk kalich utrpenia. Potom to nebudú Židia ani Rimania, nebudú to ani židovskí kňazi a rímsky Pilát, ktorí povedú Ježiša na smrť. To Otec povedie Syna na popravisko. To milujúci Otec vedie milovaného Syna na kríž. Aspoň trochu začíname rozumieť, čo to znamená, keď evanjelista Ján hovorí: Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna. Čo znamená to, že Ho dal? Že Ho vydal na smrť. Že Otec neušetril ani svojho jediného Syna. Dokonca sa dá povedať, že Ho celý čas šetril práve pre túto chvíľu.

Veď koľkokrát chcel človek siahnuť na Ježišov život! Už pri jeho narodení musel Jozef s Máriou a malým Ježišom utekať pred Herodesom. Otec Ho od narodenia chráni, lenže nie pred krížom, ale pre kríž. Otec Ho šetrí pre túto chvíľu, aby Ho neušetril hodiny utrpenia a smrti. Prečo to robí? Keď sa Otec má rozhodnúť koho ušetriť, či nás ušetrí večného zahynutia, alebo svojho Syna ušetrí cesty kríža, tak sa rozhodne ušetriť nás a neušetriť svojho Syna. Otec vo svojej láske k nám ide tak ďaleko, že ide sám proti sebe, proti svojmu vlastnému srdcu. Ide proti svojej láske k Synovi, keď obetuje Syna miesto nás.

V Getsemane vidíme smrteľnú úzkosť Syna, ale za ňou je skrytá i rovnako veľká bolesť Otca, ktorý musí povedať „nie“ prosbe milovaného Syna. A to je prekvapujúce. Veď či sám Ježiš nepovedal: Môj Otec ma vždy vypočuje? Ale tu Ho nevypočul. Jediná prosba Syna, ktorá nebola vypočutá. Aj Ježiš vie, čo je to nebyť vypočutý. Aj On vie, aké to je, keď nebo mlčí. Aby Otec mohol povedať svoje áno nám, musí povedať svoje nie Synovi.

Pane, nerozumieme láske Otca, ktorá neušetrila Teba, aby ušetrila nás!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal