Cirkev a služba

3 obdobia formujúce modernú misiu

Pri čítaní súčasnej misijnej literatúry sa stretávame s rôznorodosťou prístupov a filozofií k medzikultúrnej službe. Táto rozmanitosť nevznikla vo vákuu. Ide o vývoj, ktorý vyplynul z rôznych dôrazov, ktoré môžeme vysledovať z predchádzajúcich 200 rokov angažovanosti západných misií.

V tomto článku načrtnem prehľad moderných dejín misie, pričom vyzdvihnem tri odlišné obdobia. Z nich vyplynuli rôzne dôrazy alebo trajektórie, ktoré v západnej misiológii pretrvávajú dodnes. Biblicky pevná a na cirkev zameraná misiológia čerpá zo všetkých troch období a zároveň sa vyhýba skresleniu, ktoré vzniká neprimeraným venovaním pozornosti niektorej z nich.

Obdobie 1: „Veľké storočie“

Väčšina učebníc o protestantskej misii napísaných zo západnej perspektívy vyzdvihuje kľúčovú postavu Williama Careyho. Carey, ktorý bol na konci 18. storočia oslavovaný ako otec modernej misie, spolu so svojimi krajanmi vytýčil cestu, ako osloviť pohanov Ježišovým evanjeliom. S modlitbou sa usilovali o obrátenie, učili nových veriacich a zakladali zbory v inak neevanjelizovaných oblastiach.

Čitatelia oboznámení s misijným úsilím 19. storočia spoznajú aj mená ako David Livingstone, Lottie Moonová, John G. Paton a Samuel Zwemer ako mužov a ženy, ktorí sa vrhli do oslovovania miest a ľudí, ktorí nikdy nepočuli evanjelium. Snažili sa poslúchnuť príkaz získavať učeníkov zo všetkých národov, ktorý je uvedený v Matúšovi 28:18-20.

V tomto období sa vďaka inšpiratívnym príkladom týchto mužov a žien zmobilizovalo mnoho ľudí pre misiu. Niektorí však so sebou priniesli predstavy o kresťanskej viere a praxi, ktoré viedli k tomu, že ľudia boli vedení k západnej kultúre viac, než bolo potrebné pre to, aby boli biblicky verní. Napríklad anglickí misionári v Indii v 19. storočí boli kritizovaní za to, že nútili svojich juhoázijských konvertitov zachovávať anglické tradície ako znaky skutočného obrátenia. Takýto tradicionalizmus rozmazával hranice medzi anglickou kultúrou a biblickou potrebou.

Počas obdobia, ktoré dnes označujeme ako „Veľké storočie“ modernej misie, niektorí misionári s nedostatočne rozvinutými predstavami o kultúre a civilizácii propagovali nedostatočne kontextualizované modely učeníctva a cirkvi. Na rozdiel od moderných kritikov to však nebola všeobecná pravda.

Misionári ako Hudson Taylor a John Nevius sú známi svojou túžbou ukázať, že evanjelium nie je západnou kultúrnou ideou, ale že ho možno verne vyjadriť v rôznych zvykoch obliekania, jazyka a konvencií. Taylor bol medzi prvými, ktorí sa zasadzovali za prijatie miestneho odevu svojich čínskych poslucháčov, a Nevius napísal knihu, v ktorej bojoval proti prevládajúcim trendom tým, že naliehal na misionárov, aby miestnych pastorov vybavili tak, aby boli sebestační a rozvíjali národné cirkevné zboru v vlastnou správou a propagáciou.

Misia v 19. storočí tak predstavovala rôzne rozvíjajúce sa prístupy postavené na odlišnom chápaní kultúry a potrebných atribútov učeníctva a cirkvi. Záver 19. storočia dal priestor druhej ére modernej misie, ktorú poháňali nové technológie a optimizmus.

Druhá éra: Svetová evanjelizácia

Veľké storočie západnej misie zvýšilo povedomie, nadšenie a angažovanosť v celosvetovej veci Krista. Pod vplyvom tohto zvýšeného záujmu o misiu sa v roku 1910 v škótskom Edinburghu zišlo zhromaždenie misijne zmýšľajúcich kresťanov, aby vypracovali stratégiu svetovej evanjelizácie.

Technologický a dopravný pokrok spolu s nadšením pre misiu vytvorili prostredie plné optimizmu. Mnohí verili, že je možné využiť súčasné zdroje tak, aby sa evanjelizácia sveta dokončila v ich generácii. Toto zameranie na evanjelizáciu tiež zmierňovalo kultúrnu záťaž, ktorej sa niektorí obávali, ak by sa medzi vznikajúcimi spoločenstvami národných veriacich vyskytli dlhšie obdobia zahraničného dohľadu.

Napriek dvom svetovým vojnám, veľkej hospodárskej kríze a holokaustu sa podobné stretnutia globálne zmýšľajúcich kresťanov organizovali počas celého 20. storočia. V polovici storočia sa jeden kontingent – ktorý sa stal známym ako Svetová rada cirkví – odklonil od teologického presvedčenia Edinburghu a otvoril dvere inkluzivizmu a univerzalizmu.

V reakcii na tento teologický odklon vznikla skupina teologicky konzervatívnejších účastníkov, ktorí sa usilovali o obnovenie pôvodnej edinburskej vízie. Tí sa v roku 1974 zišli samostatne v Lausanne vo Švajčiarsku. Táto skupina sa stala známou ako Lausannský kongres o svetovej evanjelizácii.

Medzitým kongres v Lausanne odhalil dva ďalšie smery misiologického myslenia, ktoré sa vyvinuli od roku 1910. Tieto dva prístupy našli svojich zástancov v dvoch architektoch zhromaždenia: Billy Graham a John Stott. Graham tvrdil, že evanjelizácia – verbálne ohlasovanie výlučného evanjelia Ježiša Krista – je najdôležitejšou prioritou misie. Stott naopak tvrdil, že cirkev musí prijať širšiu víziu svojej úlohy, aby bola plne biblická.

Tam, kde Graham spájal misijnú úlohu s Matúšovým evanjeliom (Mt 24:14) a hlásaním evanjelia všetkým národom pred koncom veku, Stott spájal misijnú úlohu s Jánovým evanjeliom (Jn 20:21), kde Ježiš posiela svojich učeníkov tak, ako jeho poslal Otec. Keďže Kristova služba bola rozsiahlejšia než len evanjelizácia, Stott povzbudzoval súčasných misionárov, aby k svojej práci pristupovali komplexne. Hoci je ohlasovanie evanjelia životne dôležité, nemalo by byť natoľko povýšené, aby sa tým znížili ostatné biblické príkazy, ktoré majú povzbudzovať k angažovaniu sa v spoločnosti, hľadaniu spravodlivosti a stelesňovaniu evanjelia v každej oblasti života. Stottov odkaz presadzovania holizmu zostáva s nami aj dnes prostredníctvom niektorých pokračovateľov projektu Lausanne.

Napriek tomu, že Grahamove a Stottove mená sú v evanjelikalizme známe, neboli na konferencii najvplyvnejšími hlasmi. Ralph Winter, ktorý využil pôvodný edinburský impulz na dokončenie misijnej úlohy, predniesol prejav, ktorý zanechal nezmazateľnú stopu v globálnej misii. Tento príhovor je znamením začiatku tretej éry misie.

Éra 3: Nezasiahnuté skupiny ľudí

V Lausanne Winter prekreslil mapu misijnej stratégie tvrdením, že biblická fráza „zo všetkých národov“ (panta ta ethne) bola nesprávne pochopená. Namiesto toho, aby sa ethne chápalo ako odkaz na súčasné národné štáty, Winter tvrdil, že lepšie by bolo chápať ho ako „skupiny ľudí“. Takéto skupiny by nemali byť definované viditeľnými geopolitickými hranicami nakreslenými na mape, ale menej viditeľnými sociolingvistickými hranicami, ktoré slúžia na rozlíšenie a oddelenie jednej subkultúry od druhej.

Vo svojom spise o týchto myšlienkach sa Winter opieral o Matúša 24:14, aby spojil evanjelizáciu skupín ľudí vo svete s misionárskou úlohou. Zdôvodnil, že biblická vernosť si vyžaduje zámerné zameranie sa na nezasiahnuté a neangažované skupiny ľudí.

Po Winterovom vzore sa mnohé súčasné misijné snahy opäť chopili edinburského optimizmu: že využitím moderných údajov a technológií môžeme identifikovať a evanjelizovať zostávajúce neoslovené skupiny ľudí vo svete. Úlohou misie je nájsť neoslovené a neangažované skupiny ľudí a potom im priniesť evanjelium. Keď sú tieto skupiny na ceste k učeníctvu, misionári pokračujú v sledovaní horizontov stratenosti tým, že zapájajú ďalšiu vrstvu nezasiahnutých ľudí.

Tento vývoj viedol k viacerým misiologickým posunom. Po prvé, mnohé agentúry presmerovali svoje zdroje a pozornosť z oblastí, v ktorých existovala národná cirkev, do oblastí, ktoré boli identifikované ako nezasiahnuté. Po druhé, vznikli rôzne prístupy na identifikáciu odlišných skupín ľudí a zvažovanie, či sú alebo nie sú oslovené. Po tretie, oživila sa myšlienka pracovať na ukončení tohto veku tým, že sa zabezpečí, aby každá odlišná skupina ľudí mala medzi sebou svedka.

Mnohí moderní misiológovia, ktorí chcú vidieť túto úlohu splnenú s náležitou naliehavosťou, obhajujú stratégie, ktorých cieľom je vytvoriť rýchle, exponenciálne hnutia ľudí ku Kristovi. Takéto metodiky sa oprávnene snažia multiplikovať a mobilizovať tvorcov učeníkov a chcú zabezpečiť, aby každý veriaci prijal postoj poslušnosti voči Písmu. Hnutia však boli kritizované za to, že ich zameranie na rýchlosť môže postaviť nových veriacich do vedúcich pozícií nad inými novými veriacimi, kým ešte nie sú pripravení alebo zrelí vo svojej viere.

Misiológia zameraná na cirkev

V súčasnosti je veľká časť západnej misiológie charakterizovaná tromi misiologickými trajektóriami vychádzajúcimi z týchto troch období: tradicionalizmom, movementalizmom (hnutiami) a holizmom. Žiadny z týchto dôrazov nie je nevyhnutne nesprávny alebo nebiblický. Každý z nich však vykazuje nedostatky, ak sa mu prikladá neprimeraný význam. Domnievam sa, že korekcia každého potenciálneho nebezpečenstva spočíva v tom, že sa naša misiológia sústredí na pevne biblické chápanie cirkvi.

Tradicionalizmus, ktorý charakterizoval niektoré misie v prvom období, správne uznáva dôležitosť verného odovzdávania kresťanského učenia. Biblia poveruje cirkev a jej vedúcich strážením učenia (2Tim 1:13-14), službou ako stĺpu a opory pravdy (1Tim 3:15) a bojom za vieru raz odovzdanú svätým (Júd 1:3). Pre misijné úsilie zamerané na cirkev to znamená, že procesy vytvárania učeníkov používané pri zakladaní zborov musia byť dostatočne robustné na to, aby svätých vybavili nástrojmi biblickej exegézy a historickým chápaním podstaty našej viery.

Hoci existuje biblicko-teologické jadro kresťanského učenia, cirkev a jej viera preukazujú schopnosť byť verne vyjadrované prostredníctvom rôznych jazykov (Sk 2:1-13), foriem zhromažďovania (Sk 2:42-47) a kultúrnych znakov (Sk 15:6-21). Biblická vízia miestnej cirkvi je tradičná vo svojom učení a zároveň pretlmočiteľná vo svojom vyjadrení. Preto, aby bola misijná úloha zameraná na cirkev v novom kontexte verná, musí pripraviť nových veriacich v nových zboroch na to, aby verne prezentovali a vysvetľovali učenie spôsobmi, ktoré môžu vyzerať inak, než ako ich formulovali tradície misionára.

Podobne holizmus správne vníma, že evanjelium ovplyvňuje každú oblasť nášho života. Keď sme spasení verným Božím ustanovením v Kristovi, sme premenení a naše občianstvo sa transformuje na úplne nový spôsob ľudského bytia. Všetko, čo robíme, máme robiť na Božiu slávu (1Kor 10:31).

V cirkvi je však evanjelium ako posolstvo o tom, čo pre nás Boh urobil v Kristovi, posolstvom prvej dôležitosti (Sk 15:1-6) a toto evanjelium by sa malo odlišovať od toho, čo sa ním uskutočňuje. Príliš často sa môže stať, že to, čo evanjelium je, sa zmieša s tým, čo robí – a stráca svoju odlišnosť. Misia zameraná na cirkev teda zachováva ústredné miesto pre ohlasovanie evanjelia a zároveň bude podporovať zdravú diakonskú službu a aktívnych členov cirkvi, ktorí sa rozptýlia do všetkých oblastí života s evanjeliom na perách a jeho účinkami prejavujúcimi sa v ich živote.

Nakoniec, movementizmus správne tvrdí, že všetci učeníci majú byť tvorcami učeníkov. Cirkev dostala vodcov, ktorí majú svätých vybaviť, aby sa zapojili do diela služby (Ef 4:12). Cirkev je však aj telom, v ktorom každá časť prispieva k fungovaniu celku (1Kor 12). Aj keď všetci majú v poslušnosti robiť učeníkov, nie všetci budú zakladateľmi zborov, učiteľmi alebo evanjelizátormi.

Misia zameraná na cirkev sa postará o to, že cirkev bude viac než len evanjelizačné školiace stredisko. Je to prostredie s víziou vytvárania učeníkov, ktoré je dostatočne silné na to, aby tí, ktorým sa venuje pozornosť, neboli len tí, ktorí prejavujú schopnosti v oblasti evanjelizácie alebo zakladania zborov.

Stojí za to pripomenúť si, že Ježiš sľúbil, že brány pekla nepremôžu jeho cirkvi. Naša nádej na napredovanie kráľovstva nespočíva v konkrétnej tradícii, holistickej premene spoločnosti alebo v Ježišovom hnutí. Preto je správne a vhodné, aby sa naša misiológia sústredila na cirkev, ktorú definuje Písmo. To bude znamenať, že budeme čerpať z biblických príkazov prítomných v každom z týchto troch dôrazov, pričom ich nebudeme príliš zdôrazňovať na úkor biblickej cirkvi.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Matthew Bennett

je docentom misie a teológie na Cedarville University. Je autorom knihy Hope for American Evangelicals: A Missionary Perpective on Restoring Our Broken House (B&H, 2023), The Qur'an and the Christian: An In-Depth Look into the Book of Islam for Followers of Jesus (Kregel Academic, 2022) a 40 Questions About Islam (Kregel Academic, 2020).

Matthew Bennett tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články