Nezaradené

4. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariáš, tvoja prosba bola vypočutá. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať, a mnohí sa potešia z jeho narodenia. Veď bude veľký pred Pánom, nebude piť víno ani opojné nápoje a bude plný Ducha Svätého už v matkinom tele. Mnohých z izraelských synov obráti k Pánovi, ich Bohu…, aby pripravil Pánovi dokonalý ľud

Lukáš 1: 13 – 17

Zachariáš sa od anjela dozvie, že jeho neplodná manželka Alžbeta mu porodí syna. Nie je to prvýkrát, čo Boh bolesť a hanbu neplodnosti prikryje svojím požehnaním. Je to vzorec, podľa ktorého Boh opakovane konal v dejinách svojho ľudu. Už či to bola Sára, Abrahámova žena. Alebo Rebeka, Izákova žena, či Ráchel, Jákobova žena. Alebo neplodná manželka Manoacha, ktorá porodila Samsona. Či Anna, manželka Elkánu, ktorej Boh daroval Samuela. Tu je to Alžbeta, ktorej mŕtve lono Boh vzkriesi, takže počne a porodí syna.

Ale akého syna! Anjel hovorí: … a dáš mu meno Ján. Dať meno bolo výsadné právo otca, ktoré však Boh Zachariášovi odníma. To preto, lebo Ján nebude „súkromná“, ale „úradná“ osoba. On bude tým poslom, ktorého príchod predpovedal prorok Malachiáš, a ktorý má pripraviť príchod Mesiáša (Mal 3:1). Veď bude veľký pred Pánom…, a to vďaka svojmu veľkému poslaniu:  Mnohých z izraelských synov obráti k Pánovi, ich Bohu…, aby pripravil Pánovi dokonalý ľud. Pre túto úlohu bude Ján aj špeciálne vystrojený: … bude plný Ducha Svätého už v matkinom tele.

Zachariáš sa tak dozvedá, že vypočutie jeho modlitieb v starobe ďaleko prevýši to, za čo sa so svojou ženou modlil v mladosti. V mladosti sa modlili za syna, ktorého narodenie by prinieslo veľkú radosť a šťastie rodičom. Ale narodenie syna v ich starobe prinesie nielen veľkú radosť rodičom, ale aj veľké potešenie mnohým ďalším: Budeš sa radovať a plesať, a mnohí sa potešia z jeho narodenia. To preto, lebo narodenie Jána nebude len rodinná, ale národná udalosť. Oni si priali mať syna, Boh im daruje predchodcu Spasiteľa.

Tak to robí Boh, že jeho vypočutie neraz prevýši to, o čo Ho prosíme. Prosíme o niečo pre seba a On nám dá to, čo prinesie požehnanie nielen nám, ale aj druhým. Veď On je Ten, ktorý môže urobiť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme (Ef 3:20). To bola Zachariášova skúsenosť. A to môže byť aj naša.

Pane, neraz nás zahanbíš tým, ako vypočuješ naše prosby. Ďakujeme Ti za to!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal