Nezaradené

16. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

V istú sobotu prechádzal Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, rukami si mrvili zrno a jedli. Niektorí z farizejov proti tomu namietali. Prečo robíte v sobotu to, čo nie je dovolené? Ježiš im odpovedal: Či ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol predkladané chleby. A dal z nich aj svojej družine, hoci ich nemal jesť nikto, okrem kňazov. A dodal: Syn človeka je pánom aj nad sobotou.

Lukáš 6: 1 – 5

Ako ľahko vznikne spor o to, čo je a čo nie je dovolené! Učeníci cestou cez pole trhajú klasy, čo farizejská tradícia považovala za určitý druh žatvy a teda za prácu, ktorá bola v sobotu zakázaná. Preto namietajú: Prečo robíte v sobotu to, čo nie je dovolené?

Ježiš im odpovedal: Či ste nečítali… Oproti autorite tradície Ježiš stavia autoritu Písma. Jedine Písmo si môže robiť nárok na našu poslušnosť. Lebo Písmo má božský pôvod, tradícia ľudský. Preto Písmo je záväzné, tradícia nie. Či ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ježiš sa preto odvolá na  túto udalosť zo života Dávida a jeho družiny, lebo On nie je nikto iný ako Syn Dávidov. Ako Dávid bol pomazaný Samuelom za kráľa Izraela, tak aj Ježiš je pomazaný Duchom za Kráľa Izraela. Keď Dávid so svojou družinou jedol chleby určené kňazom bez toho, aby sa tým previnil, hoci ich nemal jesť nikto, rovnako sa neprevinil ani Ježiš s učeníkmi tým, že trhali klasy, rukami mrvili zrno a jedli. Dávidova družina jedla chleby na základe Dávidovej autority: A dal z nich aj svojej družine… Tak aj učeníci jedli zrno na základe Ježišovej autority: Syn človeka je pánom aj nad sobotou.

Konflikt Ježiša s farizejmi o sobotu je vlastne konfliktom Písma s tradíciou. Pre farizejov bola normou tradícia. Pre nás je normou Písmo, čiže Ježišov výklad Písma. On ako Pán nad sobotou je autorizovaný vykladač  aj prikázania o sobote. Len On nám môže povedať, čo je a čo nie je dovolené. Veď nielen farizeji vtedy, ale aj kresťania dnes si vytvárajú zbožné tradície. Nepísanú predstavu o tom, čo kresťan smie a čo nie. Lenže zachovávať tradíciu je ľahšie ako zachovávať Písmo. Lebo tradícii ide o vonkajšie prejavy zbožnosti. Písmo však so svojimi nárokmi mieri na naše srdce.

Pane, pomôž nám merať sa Písmom a nie tradíciou!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal