Nezaradené

4. september

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Nad ním stál Hospodin a hovoril: Ja som Hospodin, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tvojmu potomstvu. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme. Rozmnožíš sa na západ i na východ, na sever i na juh. V tebe a v tvojom potomstve budú požehnané všetky rody zeme. Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš, a dovediem ťa späť do tejto krajiny. Neopustím ťa, kým nesplním, čo som ti sľúbil.

Genezis 28: 13 – 15

Nad ním stál Hospodin a hovoril… Boh daruje Jákobovi zvláštny sen. To je spôsob, ktorým tu Boh komunikuje s Jákobom. Ale dôležitý nie je spôsob, ale obsah komunikácie. Nie to, čo Jákob vo sne vidí, ale čo v ňom počuje. Nestačí, že sa nad Jákobom otvorí nebo. Pokiaľ by nebo mlčalo, Jákob by ničomu nerozumel. Nevedel by, na čom je u Boha. Ale nebo nemlčí. Boh, ktorého Jákob vidí nad sebou, hovorí. Tu hovorí k Jákobovi. Neskôr bude hovoriť znovu a znovu, až kým definitívne neprehovorí vo svojom Synovi. Vďaka tomu vieme, na čom sme u Boha. Tak ako Jákob.

Boh k nemu hovorí ako Boh milosti a požehnania. Ani náznak výčitky. Vari mu Boh nemá čo vytknúť? Za čo napomenúť? Má. Vari Jákob nemá z čoho robiť pokánie? Má. Ale Boh nezjaví Jákobovi najprv to, aký je on, Jákob. Najprv mu zjaví to, aký je On, Hospodin. Vo svetle toho potom začne aj Jákob vidieť seba. Boží spôsob, ako priviesť Jákoba k poznaniu viny, je priviesť Jákoba k poznaniu Boha, jeho dobroty (pozri Rim 2:4). Boh ho zahrnie svojou dobrotou, láskou a milosťou. Jákob tak postupne spozná: Takýto je Boh a takýto som ja.

Boh mu tu odkryje nadčasovú panorámu spasenia. Prvýkrát v živote tak vidí seba v kontexte Božích plánov a Božej lásky. To, že Boh ho vytrhol z tohto pominuteľného sveta, aby sa mohol stať súčasťou niečoho veľkého a slávneho. Niečoho, čo Boh koná. A nielen pre Jákoba a s Jákobom. Aj pre nás a s nami. Veď Jákob sa dozvie, že jeho život bude pokračovaním Božieho príbehu spásy, ktorý začal Abrahámom a pokračoval jeho otcom Izákom. Preto mu Boh sľúbi: V tebe a v tvojom potomstve budú požehnané všetky rody zeme. Tu je reč aj o nás. Tu sa už myslí aj na nás. Na toto zasľúbenie sa už my pozeráme ako na naplnenie. Že sa naplnilo aj pri nás. Aj v našom národe. A bude sa plniť až do konca. Lebo požehnanie spásy, ktoré prišlo s Kristom a v Kristovi, je nadčasové požehnanie. Dosah má na všetky národy, ale presah má až do večnosti.

Pane, ďakujeme, že tvoj dávny sľub požehnania sa naplnil aj v našom živote!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal