Nezaradené

5. január

Veď váš Otec vie, čo potrebujete, skôr ako ho prosíte.

Matúš 6:8

Čo robí modlitbu kresťanskou? Vzťah modlitebníka k Bohu, ktorý je vzťahom dieťaťa k nebeskému Otcovi. V centre pozornosti tak nie je človek, ktorý sa modlí, ako je to v prípade pokryteckej modlitby (... aby urobili na ľudí dojem, Mt 6:5). V centre pozornosti nie je samotná modlitba, ktorú sa človek modlí, ako je to v prípade pohanskej modlitby (… myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť, Mt 6:7). V centre pozornosti kresťanskej modlitby je Boh, ku ktorému sa človek modlí: váš Otec.

O našom Otcovi Ježiš hovorí, že On vie, čo potrebujeme. A vie to ešte skôr, ako Ho o to prosíme. To znamená, že zmyslom modlitby nie je informovať Boha o našich potrebách. Nemyslime si, že Bohu povieme niečo, čo by ešte o nás a  bez nás nevedel. Nie, On nemusí čakať na to, kým Mu to my sami povieme. Tak ako rodič nemusí čakať na to, aby sa od svojho dieťaťa dozvedel, čo ono potrebuje. Nečaká až dovtedy, kým ho dieťa o to poprosí. Rodič už dopredu vie, že dieťa potrebuje jesť i obliecť sa. Preto sa už vopred stará, aby zabezpečil potreby svojho dieťaťa. O čo viac to platí o našom nebeskom Otcovi! Váš Otec vie, čo potrebujete. Niekedy som si myslel, že to viem i ja. A že to viem lepšie než Boh. Dnes si to už nemyslím. Dnes mi stačí vedieť, že On vie. A že to vie lepšie než ja. Veď Otec to vie vždy lepšie než dieťa. Nedá nám vždy to, o čo Ho prosíme. Ale vždy nám dá to, čo potrebujeme. Čo je v jeho očiach dobré pre nás. Veď aké vlastnosti sa spájajú s jeho otcovstvom? Láska, múdrosť a moc.

Boh je milujúci Otec, múdry Otec a mocný Otec. Keďže je milujúci, chce pre mňa dobré. Keďže je múdry, vie, čo je pre mňa dobré. Ja to neviem, ale On áno. Keďže je mocný, dá, čo je pre mňa dobré. Keď toto viem o Bohu, môžem svoju prítomnosť i budúcnosť s dôverou vložiť do jeho rúk. Touto dôverou môže byť nesený celý život Božieho dieťaťa.

Náš Otče, ďakujeme, že Ty vieš, i chceš i dáš, čo potrebujeme.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal