Nezaradené

6. február

Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila.

Ján 1:1-5

Na počiatku bolo Slovo. O akom počiatku tu Ján hovorí? O tom, o ktorom hovorí prvý verš Biblie: Na počiatku stvoril Boh nebo a zem (Gn 1:1). Svet má svoj počiatok, lebo bol stvorený. Slovo nemá počiatok, lebo nebolo stvorené. Ono existuje od večnosti. Preto Slovo nebolo od počiatku sveta, ale na jeho počiatku, lebo existovalo pred počiatkom všetkého.

Kde bolo Slovo? Ono bolo na počiatku u Boha. Čiže prebývalo u Boha. To znamená, že Slovo nie je totožné s Bohom, keďže prebývalo u Boha. Ale Slovo je rovné Bohu, lebo to Slovo bolo Boh. (Pod Slovom Ján myslí Božieho Syna.) I Slovo, Boží Syn, je Boh i Otec, u ktorého prebýva, je Boh. Už tu sú začiatky budúceho kresťanského učenia o Trojici, tri božské osoby, ale jeden Boh. Ján tu zatiaľ uvádza len dve osoby Trojice, Otca a Syna. Neskôr uvedie i tretiu osobu, Svätého Ducha.

Vo vzťahu k Bohu je teda Slovo rovné Bohu, Syn je rovný Otcovi. V akom vzťahu je Slovo k svetu? Prvá kapitola Biblie hovorí, že Boh všetko stvoril svojím slovom. Povedal a stalo sa. Ján hovorí, že tým stvoriteľským slovom je Slovo s veľkým S. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. Preto nad všetkým, čo bolo stvorené, má moc Ten, skrze ktorého to bolo stvorené. A čo stvoril, to i udržuje pri živote, lebo On je zdrojom života: V ňom bol život… My máme život, Slovo je život. Každý náš nádych a výdych, každý náš krok je možný len preto, že Slovo nás udržuje pri živote (Sk 17:28).

V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Svetlo osvecuje človeka, aby mohol spoznať Boha. Ale človek sa už na začiatku otvoril pre tmu, keď sa vzbúril voči Bohu. Odvtedy prebieha konflikt svetla s tmou, ktorý sa odohráva i v nás, nielen okolo nás. Odohráva sa v našom svedomí. Ale Ján hovorí: A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. Tma síce pohltila človeka, ale nepohltila svetlo. Naopak, svetlo porazí tmu. Porazí ju i v nás.

Pane, ďakujeme, že si nás prišiel vyslobodiť z moci tmy, aby sme žili v tvojom svetle.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal