Nezaradené

6. február

Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako do nej ľudia hádžu peniaze. Mnohí majetní dávali veľa. Tu prišla jedna chudobná vdova a hodila dve drobné mince, dovedna kvadrant. Zavolal si učeníkov a povedal im: Amen, hovorím vám, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, ktorí hádzali do pokladnice. Všetci tam dali zo svojho prebytku, ona však pri svojej chudobe dala všetko, čo mala na svoje živobytie.

Marek 12:41-44

Ježiš privolá svojich učeníkov, aby s nimi hovoril o tom, čo znamená skutočne dávať. Táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní. Na jednej strane stoja dve mince. Na druhej strane stojí množstvo zlatých mincí. Keď to položíme na misky váh, jasne prevážia zlaté mince čo do váhy i čo do množstva i čo do hodnoty. Ale Boh používa svoje váhy a na nich je všetko inak. Na Božích váhach dve drobné mince chudobnej vdovy prevážili celé to množstvo peňazí všetkých ostatných.

Ako môžu byť dve mince viac? Sú viac v Božích očiach. A Ježiš vysvetľuje, prečo: Všetci tam dali zo svojho prebytku, ona však pri svojej chudobe dala všetko, čo mala na svoje živobytie. Mnohí dali mnoho, ale len jedna dala všetko. Ostatní dali z prebytku, len jedna dala z nedostatku. Ostatní dali veľa, ale ešte stále im veľa zostalo. Len jedna dala všetko, takže jej nič nezostalo. Veľkosť daru sa nemeria tým, koľko sme dali, ale tým, koľko nám zostalo. Preto desať eur zo sto je v Božích očiach viac ako milión z desiatich miliónov. Lebo prvému zostane už len deväťdesiat eur, zatiaľ čo druhému zostane ešte deväť miliónov.

Ježiš nás tu učí veľmi dôležitú lekciu a síce že Božie dielo sa nebuduje z prebytku, ale z obetí. Veď i sám Boh založil svoje dielo na zemi na obeti. Kresťanstvo začalo obeťou Ježiša Krista na kríži, ktorý tým, že dal seba, dal všetko. A tak, ako Božie dielo začalo, tak i pokračuje. Pokračuje tými, ktorí svoj život vydávajú ako živú obeť Bohu. Ktorí dávajú z podstaty a nie z prebytku. Ktorých dávanie je obeťou, lebo ich to niečo stojí.

Pane, Ty si nás predišiel svojou obeťou. Pomôž nám nasledovať Ťa!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal