Nezaradené

6. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Keď bol Ježiš v ktoromsi meste, objavil sa pred ním človek s pokročilým malomocenstvom. Len čo zazrel Ježiša, padol na tvár a prosil ho: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý! A malomocenstvo z neho ihneď zmizlo. Prikázal mu, aby nikomu o tom nehovoril. A potom mu povedal: Choď! Ukáž sa kňazovi! Prines obetu za svoje očistenie tak, ako to prikázal Mojžiš, na svedectvo pre nich! Chýr o ňom sa šíril viac a viac.

Lukáš 5: 12 – 15

Ježišovi skríži cestu malomocný. Počína si zúfalo i trúfalo. Nedodrží predpísaný odstup malomocného od zdravého. Hovorí: Môžeš ma očistiť. Nie uzdraviť, ale očistiť. Malomocenstvo totiž znečisťovalo človeka kulticky aj spoločensky. Nemohol chodiť do chrámu ani medzi ľudí, aby nikoho nenakazil. Bola to nevyliečiteľná choroba. Preto podľa rabínov uzdraviť malomocného sa rovnalo vzkrieseniu mŕtveho. Tento muž bol už jednou nohou v hrobe.

A predsa hovorí: Môžeš ma očistiť. Pre neho otázka nestojí tak, či Ježiš môže uzdraviť, ale či chce uzdraviť. Pane, ak chceš. Muž tým nespochybňuje Ježišovu ochotu pomôcť. On len vyjadruje pokornú závislosť na jeho vôli. Lebo viera nediktuje Bohu, čo má urobiť. Ani si sama neurčuje, ako má vypočuť jej prosbu. Viera v plnej dôvere prenecháva rozhodnutie na Boha. Pane, ak chceš, môžeš. To je reč viery.

Ježiš urobí niečo nepredstaviteľné. Neodstúpi, ale pristúpi. Dotkne sa nečistého človeka, čím prekročí zakázanú hranicu. Lebo Jeho láska nemá hraníc. Ježiš k dotyku pripojí aj svoje slovo. Chcem, buď čistý. A tak sa aj stane. Ježišova moc i vôľa sa tu zjednocujú a smrteľná choroba je preč. Skúsenosť tohto muža hovorí, že Ježiš nielen môže, ale aj chce zbaviť utrpenia. Zároveň mu prikáže zachovať zákon. Posiela ho ku kňazovi, ktorý mu ako hlavný „hygienik“ mohol vystaviť potvrdenie o očistení. A zároveň tak kňaz dostane svedectvo o Ježišovej moci.

Ježiš môže pomôcť, Ježiš chce pomôcť. To je zvesť tejto udalosti. Sú takí, ktorí môžu, ale nechcú. A sú takí, ktorí chcú, ale nemôžu. Ježiš však môže, lebo je mocný. A On aj chce, lebo je milujúci. Ktorý to, čo vtedy urobil viditeľne na tele, dnes robí neviditeľne na duši. Očisťuje ju od malomocenstva hriechu. Takéhoto Spasiteľa nám v Ňom poslal Boh. Ako dobre!

Pane, Ty chceš aj môžeš očistiť. Zmiluj sa nad nami, aby sme aj my chceli byť očistení!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal