Nezaradené

7. apríl

Mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: Povedal mi všetko, čo som robila. Keď teda prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, aby ostal u nich. A ostal tam dva dni. A ešte omnoho viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: Veríme už nie preto, čo si povedala. Veď sme sami počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.

Ján 4:39-42

Čo začne stretnutím Ježiša so ženou samaritánkou pri studni, skončí dvojdňovou „evanjelizáciou“ v meste za účasti Ježiša a jeho učeníkov. Rozhodujúcu úlohu tu zohrá svedectvo ženy, ktorá obyvateľom mesta povie: Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila! Nebude to Mesiáš (v. 29)? Žena nesvedčí o sebe, ale o Ježišovi. Nehovorí: Poďte sa pozrieť na mňa! Ale hovorí: Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko. Poďte a sami sa presvedčite, či to nie je ten zasľúbený Mesiáš.

To je zmysel svedectva, odkázať ľudí od seba na Krista. Sprostredkovať druhým stretnutie s Ním. A to sa i stalo: Vyšli teda z mesta a prišli k nemu (v. 30). Obyvatelia mesta chcú vidieť človeka, stretnutie s ktorým spôsobilo takú zmenu v ženinom živote. Vysvetlenie tejto zmeny hľadajú v Ježišovi, nie v žene. Aký bol výsledok ženinho svedectva? Mnohí uverili v neho pre slovo ženy. A aký je výsledok Ježišovho slova? A ešte omnoho viac ich uverilo pre jeho slovo. Oni uverili, že Ježiš je naozaj Spasiteľ sveta. Úžasné poznanie! Ježiš v rozhovore so ženou povie, že spása je zo Židov (v. 22). Ale vďaka Bohu, že nie je len pre Židov! Veď Boh tak miloval svet, celý svet! (Jn 3:16) Jeho láska je dosť veľká, dosť široká, aby nikoho nevylúčila, ale každého zahrnula. Nielen privilegovaných Židov, ale i nenávidených Samaritánov. Teba i mňa. A ďalších ľudí okolo nás.

Obyvatelia mesta hovoria žene: Veríme už nie preto, čo si povedala. Veď sme sami počuli a vieme. Čo im ona hovorila, o tom sa i sami presvedčili, že je to naozaj tak. Z osobného stretnutia s Ježišom sa zrodí osobné presvedčenie o Ježišovi: … a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.

Pane, ďakujeme, že si i náš Spasiteľ!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal