Nezaradené

7. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta, k panne zasnúbenej mužovi menom Jozef, z domu Dávidovho. Meno panny bolo Mária. Keď vošiel k nej, povedal: Raduj sa, milosti plná, Pán stebou. Ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo tento pozdrav znamená. Anjel pokračoval: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.

Lukáš 1: 26 – 31

Dve návštevy anjela Gabriela a dve oznámenia o narodení synov. Ale aký to kontrast medzi jednou a druhou návštevou! Prvá sa odohrá v Judsku, v hlavnom meste Jeruzalem, v chráme, v centre duchovného života Izraela. Druhá sa odohrá v Galilei, pre svoje nábožensky zmiešané obyvateľstvo prezývané Galilea pohanov. Odohrá sa v mestečku Nazaret, ktoré malo medzi obyvateľmi Judska zlú povesť (pozri Jn 1:46).

Prvá návšteva patrí kňazovi, príslušníkovi duchovnej elity národa. Druhá patrí obyčajnému dievčaťu z chudobných pomerov. Kňaz bol „úradná“ osoba,  Mária „len“ súkromná osoba.

Pre Žida bolo nepredstaviteľné, aby Boží anjel bol spred Božieho trónu poslaný k dievčaťu, žene. Aby bol navyše poslaný k dievčaťu z Galiley, ba dokonca z Nazareta a aby ju pozdravil slovami: Raduj sa, milosti plná, Pán s tebou. Izraelskí muži totiž ženy nezdravili. Nakoniec aj samotnú Máriu  neprekvapí vzhľad jej návštevníka, keďže anjel prišiel v „civile“, prekvapí ju jeho pozdrav: Ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo tento pozdrav znamená.

Čo znamená? Okrem iného aj to, že keď Boh pripravuje príchod Spasiteľa sveta, obchádza pyšné Judsko, hrdý Jeruzalem, majestátny chrám aj elitné kňazské rodiny. Boh prechádza povedľa tých miest, ktoré v očiach ľudí niečo znamenali a ide na miesta, ktoré sú ľuďmi zaznávané a opovrhované. Nedbá na sociálne, náboženské či genderové predsudky. Už tým je predznamenaný príchod Božieho Syna na svet. Prichádza na opovrhované miesto, aby sa stal Spasiteľom opovrhovaných. Prichádza na chudobné miesto, aby sa stal Spasiteľom chudobných a biednych. Prichádza do ponižujúcich podmienok, aby sa stal Spasiteľom ponížených. Aby nikto nebol zvýhodnený a nikto nebol znevýhodnený. Aké potešujúce pre Lukášových čitateľov z radov pohanov! Aj pre nás!

Pane, ďakujeme, že svojich poslov posielaš na miesta, ktoré iní obchádzajú!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal