Biblia a teológia

8. august

Potom Lót s oboma dcérami odišiel z Cóaru a usadil sa na pohorí. Bál sa zostať v Cóare. Býval so svojimi dvoma dcérami v jaskyni. Staršia z nich povedala mladšej: Náš otec je starý a nezostal na zemi muž, ktorý by s nami mohol obcovať podľa zvyklosti na celom svete. Opojme teda otca vínom a spime s ním, aby sme mohli získať od neho potomstvo. V tú noc dali sa otcovi napiť vína. Potom vošla k nemu staršia a spala s ním. On však nezbadal, kedy si ľahla ani kedy odišla… Ľahla si k nemu mladšia dcéra a spala s ním… Tak počali obe dcéry od svojho otca. Staršia porodila syna a dala mu meno Moáb. On je praotcom dnešných Moábčanov. Aj mladšia porodila syna a dala mu meno Ben-Ammi. On je praotcom dnešných Amónčanov.

Genezis 19:30-38

Muž, ktorý na začiatku príbehu sedí v bráne Sodomy ako vážený člen mestskej rady, sa na jeho konci v strachu skrýva v jaskyni ako muž, ktorý o všetko prišiel. Jeho pozemský raj skončil v daždi síry a popola a on skončil ako stroskotanec, ktorý si zachránil len holý život. Posledný pohľad, ktorý Biblia venuje Lótovi, ponúka obraz vonkajšieho i vnútorného stroskotania. Koľkí i dnes sú navonok úspešní voči svetu, ale voči nebu a večnosti sú podobnými stroskotancami ako Lót.

Tragédia Lótovho života sa dovŕši v ovocí, ktoré po sebe zanecháva. Najprv sme svedkami jeho krvismilstva s obidvomi dcérami. Dcéry opijú svojho otca, aby sa s ním vyspali a tak si zabezpečili potomstvo. Konajú bez akýchkoľvek morálnych zábran. Zo Sodomy vyšli, ale mravy Sodomy si odniesli zo sebou. Veď v akom prostredí žijeme, takým duchom napáchneme. K otcovi sa zachovajú bez akejkoľvek úcty. Presne tak, ako sa on zachoval k nim, keď ich ponúkol mužom Sodomy na sexuálne ukojenie. Po tomto bezútešnom  pohľade na Lóta Biblia zaťahuje za ním oponu.

Posledný pohľad patrí Lótovmu potomstvu. Jeho synovia sa v budúcnosti stanú praotcami Moába a Ammona, dvoch najväčších nepriateľov Izraela. Tieto kmene zároveň vytvoria najzvrhlejšie náboženstvo spojené s posvätnou prostitúciou a prinášaním ľudských obetí, ktoré boli za živa spaľované. Lót sa pre ďalšie generácie nestal požehnaním, ale prekliatím. I my svojím životom pripravujeme pôdu pre tých, ktorí prídu po nás. Aká pôda to bude?

Pane, zmiluj sa nad nami, aby sa príbeh Lótovej rodiny nestal i naším príbehom!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal