Nezaradené

9. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Keď Ježiš videl ich vieru, povedal: Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy!

Lukáš 5: 20

Aký je rozdiel medzi chorobou a hriechom? Choroba je viditeľný a pociťovaný nedostatok. Hriech nie. Choroba má dopad na kvalitu pozemského života človeka. Hriech má však dopad na večnosť človeka. Neraz nás k Ježišovi vedú naše viditeľné a pociťované decifity; bolesť, choroba, utrpenie, nešťastie. Tie sa však pre Ježiša stávajú príležitosťou riešiť náš najväčší nedostatok, nie chorobu tela, ale chorobu duše. Tak je to aj v tomto prípade.

Pred Ježišom leží chudák, ubolený, strápený, ochrnutý človek. Muž, ktorý u Ježiša hľadá úľavu, pomoc v tom, čo pociťuje ako svoj najťaživejší problém. Ale Ježiš pred sebou nevidí v prvom rade trpiaceho, ale hriešneho. Preto s ním nehovorí o jeho chorobe, ale o jeho hriechoch. Ježiš začína problémom, ktorý síce nevidieť a necítiť, ale ktorý je oveľa vážnejší a väčší než ten, ktorý vidieť a cítiť.

Mohol ochrnutého muža uzdraviť a tak ho prepustiť s pomocou, ktorá by bola len dočasná, krátkodobá, ale neurobil tak. Lebo On neprišiel v prvom rade riešiť kvalitu nášho pozemského života, ale kvalitu nášho večného života. Veď najväčšou hrozbou pre nás nie je choroba, ale Boh. Lebo ak nie sú naše hriechy odpustené, stojíme pod Božím odsúdením. Ak hriech nie je vyriešený, nič v našom živote nie je vyriešené. Preto skutočná pomoc, vtedy aj dnes, spočíva v odpustení hriechov, ktoré nás zbavuje Božieho odsúdenia. Týmto Ježiš začína aj v prípade ochrnutého muža.

Pomoc, ktorú nám Ježiš ponúka, začína odkrytím našej viny. Odkrytím tej skutočnosti, že naše utrpenie nespočíva v tom, čo do nášho života prichádza zvonku v podobe chorôb, nešťastí, životných problémov, narušených vzťahov. Ale že naše nešťastie spočíva v tom, čo má pôvod v nás, v našom vnútri. Čo je príčinou nášho narušeného vzťahu s Bohom. Tou je naša hlboká porušenosť, naša hriešnosť, ktorá spočíva v tom, že žijeme tak, ako keby Boha nebolo. O tejto porušenosti my sami od seba nič nevieme. Tú nám môže odkryť jedine Ježiš svojím slovom, keď s nami začne hovoriť o našej potrebe odpustenia. Odpustením hriechov sa tak v živote človeka deje to rozhodujúce. To, čo má presah i do večnosti. Nič iné sa tomu nevyrovná.

Pane, ďakujeme za tvoje odpustenie našich hriechov!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal