Nezaradené

9. október

To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo, a aby vám Otec dal všetko, o čo budete prosiť v mojom mene. Prikazujem vám, aby ste sa milovali navzájom.

Ján 15:12-17

Vy ste moji priatelia… Ťažko slovami vyjadriť výsadu, ktorú tu Ježiš udelil svojim učeníkom. Už len jedna ju prevýši. Tá, keď ich po svojom vzkriesení nazve svojimi bratmi. A nielen ich. Čo platí o Ježišových priateľoch? To, čo platí aj o našich priateľoch. Priateľov si vyberáme. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás, hovorí Ježiš učeníkom. Ale i nám. Ježiš má právo voľby. Jeho voľba padla práve na nich. Ale i na nás. Dôvod nehľadajme na našej strane, ale jedine na jeho strane. Jeho voľba je vždy slobodný čin milosti a lásky.

Priatelia nemajú pred sebou tajnosti. Zveria sa druhému i so svojimi dôvernými myšlienkami a plánmi. To urobil i Ježiš. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Tak ako Otec nič neskrýva pred Synom, tak ani Syn nič neskrýva pred svojimi priateľmi (Jn 5:20). Ježiš nám v Písme oznámil všetko, čo počul od Otca. Zasvätil nás do svojich myšlienok, zámerov i plánov.

Čo Ježiš čaká od svojich priateľov? …ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie. Tým ovocím je láska. Ježiš to zdôrazní na začiatku i na konci. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom. A ešte raz: Prikazujem vám, aby ste sa milovali navzájom. Nie je to sentimentálna láska, ale láska, ktorá je definovaná obeťou, krížom: Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Láska je prikázaním, lebo v nej nejde o cit, ale o čin. No svojim priateľom dá Ježiš nielen príkaz, ale i sľub: …aby vám Otec dal všetko, o čo budete prosiť v mojom mene. Iba vtedy sa modlíme v Ježišovom mene, keď sa stotožníme s tým, čo chce On. To nám potom Otec dá.

Pane, ďakujeme za tvoj dar priateľstva. Pomôž nám žiť ako tvojim priateľom!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal