Cirkev a služba

Aká dlhá by mala byť kázeň?

Ako dlho, Pane?

Tento nárek sa ozýva v Žalmoch, objavuje sa u Habakuka, vracia sa v Zjavení – a preniká do meandrovitých myslí nepokojných farníkov, ktorí sú nútení trpieť pastorove kázanie až za hranicu účinnosti a únosnosti. Výraz krajného utrpenia a zmätku je sotva reakciou, v ktorú pastor dúfa, keď po týždňovej príprave prednáša svoju kázeň.

Aká dlhá je príliš dlhá?

Aká dlhá by mala byť kázeň? Ako profesor kázania a pastor som si túto otázku kládol, alebo mi ju položili, už stokrát. Dnes, po 35 rokoch v službe, mám definitívnu odpoveď: Môžete kázať tak dlho, ako dlho udržíte ich pozornosť.

Je zrejmé (aj keď možno nie pre každého), že to znamená, že niektorí kazatelia dokážu kázať dlhšie ako iní, a to nie len vďaka prirodzenému nadaniu, ale vďaka vernosti biblickým a praktickým technikám, ktoré si vôbec neodporujú. V skutočnosti idú ruka v ruke. Mnohí kazatelia sa na jednej strane utešovali, že ich zbory sú plné ľudí, ktorých svrbia uši, a na druhej strane sa pýšili tým, že nerobia kompromisy s pravdou, hoci v skutočnosti jediné, čo robili, bolo že zle kázali Božie slovo.

Aj keď takéto situácie dozaista existujú – a súcítim s každým verným kazateľom, ktorý s láskou a umne káže Slovo ľuďom s chladným, ľahostajným srdcom – nemali by sme sa tak rýchlo domnievať, že problém spočíva výlučne v laviciach bez zodpovednosti na kazateľnici.

Nechápte ma zle, netvrdím, že obhajujem kratšie kázne. Ak niečo, tak si myslím, že mnohé zbory potrebujú venovať viac času kázaniu, nie menej. Kázanie Slova je ústredným úkonom bohoslužby pre zhromaždený cirkevný zbor. Rozšírená biblická negramotnosť medzi vyznávačmi kresťanstva sa nezníži ani preto, že pastori skrátia svoj výklad, ani preto, že pastori budú kázať dlhšie nudné kázne.

Ako zapojiť poslucháčov

Ako možno kázať lepšie a pritom si dovoliť kázať dlhšie? Verní kazatelia, ktorí sú zároveň zaujímaví, sa naučia štyri kľúčové kroky ako predniesť také kázne, ktoré pomáhajú poslucháčom nestratiť záujem.

1. Naplňte svoje kázanie biblickým obsahom.

Možno sa to zdá proti intuícii, ale spôsob, ako udržať pozornosť nezainteresovaných členov zboru, nie je kŕmiť ich neustálou diétou z duchovnej cukrovej vaty. Možno je sladká, ale nemá žiadnu výživnú hodnotu; príliš veľa im spôsobí nevoľnosť!

Božie slovo je to, čo ich pritiahne a udrží ich záujem. Nezľahčujte ho, ale servírujte ho! Kristus sľúbil, že ak bude vyvýšený, pritiahne ich k sebe. Preto poukazujte na Krista textom a písmom, vo vykúpení a vo vzťahu.

2. Upútajte ich pozornosť.

Keď poznáte obsah svojho textu, pri rozvíjaní kázne myslite na úroveň vnímania. Nájdite spôsob, ako ich zaujať hneď na začiatku. Petrovi sa to podarilo na Letnice. Pavol to dokázal na Areopágu. Ezechiel to urobil tak, že postavil model mesta a obliehal ho. Ježiš to dokázal v Galilei ôsmimi zasľúbeniami o požehnaní. Spurgeon to urobil. Jonathan Edwards to dokázal.

Počúvajte kazateľov, ktorých obdivujete, a všimnite si, ako zdobia evanjelium podnetným a pútavým podaním.

3. Do biblického výkladu neustále vplietajte osobnú aplikáciu.

Petrova kázeň v Skutkoch apoštolov 2 viedla poslucháčov k otázke: „Čo máme robiť?” Vysvetlenie bez aplikácie vedie k frustrácii. Obsah bez presvedčenia plodí nudu. Prirodzená moc Slova a Ducha si vyžaduje odpoveď, pokánie, obnovu. Bez toho sa môže zdať, že kázanie je len biblickou vedomostnou hrou.

4. Rozvíjajte povedomie poslucháčov a vždy vnímajte, ako dobre ľudia počúvajú.

Na ich nepokoj reagujte energiou, sústredením a nadšením z textu. Uspáva ich váš hlas? Zmeňte výšku hlasu, tempo a hlasitosť. Nechajte Slovo, ktoré vás nadchýnalo pri štúdiu, prenikať z kazateľnice k nim v laviciach.

Možno kážete ako ten, kto pozná Slovo, ale kážete ako ten, kto Slovo miluje? Budú vás lepšie počúvať – a dlhšie sedieť.

Sú unavení alebo chcú viac? 

Spurgeonove slová na túto tému sú múdre a predstavujú vynikajúce zhrnutie tejto problematiky:

Kázeň je príliš dlhá, ak ju ľudia pociťujú ako únavnú; a kázeň, aj keď je veľmi dlhá, nie je príliš dlhá, ak si ľudia stále želajú, aby sa v nej pokračovalo.

Amen. Nech nám Boh dá múdrosť a pokoru, aby sme išli a robili to isté.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Hershael York

je dekanom na teologickej škole a profesorom kresťanského kázania na he Southern Baptist Theological Seminary. Zároveň je aj lazateľom cirkevného zboru the Buck Run Baptist Church v Kentucky, USA.