Cirkev a služba Kresťanský život

Prečo ty nemôžeš zmeniť svoj cirkevný zbor?

Zdá sa, že aspoň raz za mesiac dostanem e-mail od člena cirkvi – nie od pastora – s otázkou, ako môže zmeniť svoj cirkevný zbor. Nie „zmeniť“ v zmysle tlače bulletinov na inom papieri, ale v zmysle prepracovania štruktúry vedenia zboru a praxe členstva. Mali by dať pastorovi nejaké knihy? Zvolať zhromaždenie? Založiť študijnú skupinu?

Ak ste v tejto situácii, čo môžete urobiť? Ako môžete zmeniť svoj cirkevný zbor, keď nie ste pastor?

Krátka odpoveď je, že nemôžete. Ak nie ste pastor, nemôžete zmeniť svoj zbor. Naozaj. Myslím to vážne. Žiadne prekvapivé odvolanie nečaká v úzadí.

Ja som teraz kongregacionalista, takže samozrejme verím, že zbor môže – a musí – vyhodiť svojho pastora, ak začne smerovať tam, kam Biblia nevedie. Pastor nemá konečnú autoritu, tú má zbor ako celok.

Ale okrem týchto výnimočných prípadov, ak nie ste osobou, ktorá je formálne poverená kázaním Slova a vedením zboru, nemôžete svoj zbor nijako zásadne zmeniť. To platí takmer rovnako aj pre pastora, ktorý nie je hlavným kazateľom zboru. (Mám na mysli predovšetkým „pastora“, pretože väčšina zborov má len jedného.)

Prečo ty nemôžeš zmeniť svoj zbor – alebo pastora?

Prečo nemôžeš zmeniť svoj zbor, ak nie si pastor? Tu sú štyri dôvody:

1. Slovo pôsobí zmenu

Božie Slovo je to, čo oživuje, posilňuje, osvecuje a premieňa Boží ľud. Božie Slovo je to, čo pôsobí zmenu v cirkvi. Platí to rovnako pre bohoslužobnú prax a štruktúru vedenia, ako aj pre osobnú svätosť.

Preto je kázanie, ktoré celý zbor počúva každý týždeň, najdôležitejšou silou, ktorá formuje zbor. Kazateľnica je prameňom zmeny. Ak nemáte na starosti kazateľnicu, jednoducho nemôžete viesť zmeny, ktoré ovplyvnia celý zbor.

2. Vplyv, úrad a služba Slova

Boh prikázal zborom, aby sa podriaďovali – dôverovali, nasledovali – svojim starším (Heb 13:17; 1Pt 5:5). Starší majú svojím učením a zbožným charakterom slúžiť ako príklad pre stádo (1Pt 5:3). Ich verné biblické výklady a zbožný, transparentný život majú znásobiť ich vplyv a autoritu v zbore.

Inými slovami, keď Svätý Duch menuje starších v zbore (Sk 20:28), je to, akoby ich postavil na javisko pred zborom, posvietil na nich reflektorom a povedal: „Nasledujte týchto mužov!“ Ak teda nie si jedným z týchto mužov, prečo by teba mal zbor nasledovať?

Ak sa snažíš viesť cirkevný zbor iným smerom, než akým ju chcú viesť jej poverení vodcovia, prečo by tebe mal zbor dôverovať namiesto svojich starších? V tomto prípade pracuješ proti tomu, ako Boh chce, aby bol zbor vedený. Rozbíjaš súkolie, ktoré Boh nastavil na vedenie svojho ľudu.

Je takýto druh reformácie rozbíjania ozubených kolies vôbec ospravedlniteľný? Samozrejme. Ale neodvolávaj sa príliš rýchlo na Luthera.

Namiesto toho si uvedom, ako Boh spojil úrad staršieho (pastora), službu Slova a pastoračný vplyv. Ak sa snažíš viesť zbor smerom, ktorým sa jeho vlastní starší nechcú uberať, pravdepodobne to nie je reformácia, ale rozkol.

3. Starého pastora novým trikom nenaučíš

Po tretie, starého pastora nemôžeš naučiť novým trikom.

Samozrejme, zbožný, pokorný človek bude naďalej rásť a učiť sa. A raz za dlhý čas aj skúsený pastor prejde filozofickou premenou. Ale názory väčšiny pastorov na veci, ako je kázanie, vedenie a štruktúra zboru, nie sú práve tie, ktoré by sa menili. A ak sa nezmení postoj pastora, nezmení sa ani zbor.

Často to vyplýva z limitov pastoračnej predstavivosti. Ak južanský baptistický pastor počul len presbyteriánov nazývať vedúcich cirkvi „staršími“, asi ho nepresvedčíš, že je to biblické. Jednoducho si nevie predstaviť, že je to správne. A ak pastor nikdy nebol súčasťou zboru, ktorý bral členstvo vážne, potom sa mu „upratovanie v evidencii členov“ bude zdať asi také vhodné ako pichanie do osieho hniezda – samá bolesť a žiadny zisk. Nedokáže si predstaviť cieľ na vzdialenejšej strane toho neporiadku, a tak nie je nútený prechádzať cez ten neporiadok, aby sa k tomu cieľu dostal.

Mnohí pastori vykonávajú službu jediným spôsobom, ktorý poznajú. Je to jediný spôsob, v ktorom boli vyškolení, jediný spôsob, ktorý videli ako vzorový, jediný spôsob, ktorému dôverujú. Takže vo všeobecnosti platí, že svojho pastora nemôžeš zmeniť.

4. Absalom v bráne

Nakoniec povedzme, že po tom, čo si sa vzdal snahy zmeniť pastora, sa stále snažíš zmeniť svoj zbor zo svojho miesta v lavici. Aká bude úroda?

Domnievam sa, že čokoľvek urobíš, bude to mať takmer nevyhnutne dvojaký účinok: do určitej miery podkopeš vedúcich a rozdelíš zbor.

Povedzme, že si v zbore obľúbený a neformálne si vplyvným vedúcim. Ak sa ľudia začnú prikláňať k tebe a tvojim nápadom, podkope to ich dôveru, náklonnosť a lojalitu voči ich pastierom. Budeš ako Absalom v bráne, ktorý si získava srdcia ľudí od svojho otca Dávida. Bez ohľadu na údajne spravodlivé hodnoty svojej veci budeš podkopávať muža alebo mužov, ktorých Duch Svätý ustanovil za pastierov tohto tela.

A rozdelíš cirkev. Keďže súhlasiť s tebou znamená nesúhlasiť s pastorom, nedáš ľuďom inú možnosť, ako sa rozdeliť na frakcie. Namiesto reformy cirkvi budeš podnecovať rozkol v cirkvi.

Výnimky? Ďalšie kroky? Ďalšie tri články

Existujú výnimky? Samozrejme, že existujú, hoci väčšina z nich potvrdzuje pravidlo.

A ak si členom zboru, ktorý veľmi potrebuje reformu, môžeš urobiť niečo pre to, aby si mu pomohol nasmerovať sa správnym smerom, hoci nie si pastor? Samozrejme, že áno. Tvrdím, že nemôžeš otočiť loď o 180 stupňov. Netvrdím, že nemôžeš pracovať na menších, postupných zmenách alebo sa pokúsiť jemne ovplyvniť svojho pastora.

Týmto bodom sa budem venovať, ak Pán dá, v ďalších troch článkoch. Nateraz len zlož zbraň cirkevnej reformy, potichu odíď a nikto sa nezraní. A potom choď poďakovať Bohu za svoj zbor, aj keď potrebuje reformu, tak ako ty a ja.


Všetky články v sérii:

  1. Prečo ty nemôžeš zmeniť svoj cirkevný zbor
  2. Kedy môžeš zmeniť svoj cirkevný zbor
  3. Ako zmeniť svoj cirkevný zbor
  4. Ako žiť s tým, čo zmeniť nemôžeš

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9 Marks

Bobby Jamieson

je kazateľom baptistického zboru Capitol Hill vo Washingtone, D.C. Je autorom knihy The Paradox of Sonship: Christology in the Epistle to the Hebrews: (IVP Academic, 2021) a The Path to Being a Pastor: A Guide for the Aspiring (Crossway, 2021).