Biblia a teológia

Čítaj Bibliu: Počas tehotenstva

1. Evanjelium podľa Jána 16: 20 – 22

Amen, amen, hovorím vám, že vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať. Vy budete zarmútení, ale váš zármutok sa premení na radosť. Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. Len čo však porodí dieťa, nespomína už viac na úzkosť pre radosť, že na svet prišiel človek. Aj vy máte teraz zármutok, ale zasa vás uvidím a srdce sa vám bude radovať a vašu radosť vám nikto nevezme.


2. Žalm 18: 1 – 3

Zbormajstrovi. Od Hospodinovho služobníka Dávida, ktorý spieval túto pieseň Hospodinovi, keď ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov i zo Šaulovej ruky. Hovoril:

Vrúcne ťa milujem, Hospodin, moja sila!
Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ;
môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam;
môj štít, roh mojej spásy a môj hrad. 


3. Jób 12: 10

V jeho ruke je duša všetkého živého a duch každého ľudského tela.


4. Žalm 139: 13 – 16

Veď ty si mi utvoril ľadviny,
v matkinom živote si ma utkal.
Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril;
tvoje skutky sú obdivuhodné,
to si veľmi dobre uvedomujem.
Moje kosti neboli skryté pred tebou,
keď som vznikal v skrytosti,
utkávaný v najspodnejších častiach zeme.
Tvoje oči ma videli už v zárodku,
všetko to bolo zapísané v tvojej knihe;
dni boli určené,
skôr než ktorýkoľvek z nich nastal.


5. Žalm 127: 3 – 5

Dedičstvo Hospodina sú synovia,
odmena je plod života.
Čím sú šípy v ruke hrdinu,
tým sú synovia splodení v mladosti.
Blahoslavený muž, ktorý si nimi naplnil tulec;
nevyjde na hanbu,
keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne.


6. List Rimanom 8: 22 – 25

Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až doteraz spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. A nielen to, ale aj my, ktorí máme prvotiny Ducha, sami v sebe vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, čiže vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, na ktorú možno pozerať, nie je nádejou. Veď či niekto dúfa v to, čo vidí? Ak však dúfame v to, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.


Poznámka redaktora: Prevzaté z: Crossway

Crossway

je nezisková kresťanská organizácia, ktorá vydáva Bibliu a knihy zamerané na evanjelium.