Biblia a teológia

Čo hovorí Biblia o očistci?

Poznámka redaktora: Článok je prepisom audionahrávky, v ktorej John Piper odpovedá na otázku poslucháča o očistci.

„Viem že niektorí starší kresťania verili v druhé prečistenie alebo očistec, teda očistenie duše po smrti pred vstupom do neba. C.S. Lewis raz rétoricky napísal: ‚Naše duše požadujú očistec, či nie?‘ Vysvetľoval, že kresťania by mali chcieť očistec ako spôsob seba očistenia pred tým, ako vojdeme do večnej Božej prítomnosti. Napísal to vo svojej knihe Dopisy Malcolmovi: O modlitbe. Ak vychádzame z Lewisa, očistec vyzerá ako pokorný, prípravný krok pred vstupom do večnosti. Ak to chceme vyjadriť biblicky, 1. Korinťanom 3:10-15 je najbežnejší biblický dôkaz pre jeho existenciu. Tam sa dozvedáme že ‚dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni, a sám oheň preskúša dielo každého, aké je‘ (13. verš). A ‚ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu; sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň‘ (15. verš). Takže potvrdzuje Biblia očistec?“

Sydney

Skoro úplne zle

Aj keď mám veľmi rád C.S. Lewisa a v úžase obdivujem jeho dar logiky a poetického videnia a jeho schopnosť vyjadriť veci v tak živých, jasných, nenapodobniteľných a ilustračných spôsoboch, jeho postoj a obhajovanie očistca sa míňa cieľa. V Dopisoch Malcolmovi hovorí na rovinu,

Verím v Očistec. . . Naše duše požadujú očistec, nie je to tak? Nelámalo by nám to srdce, keby nám Boh povedal: „Je pravda, synak, že ti smrdí z úst a handry čo máš na sebe sú zababrané od blata a slizu, ale my sme tu zhovievaví (mysliac v nebi) a nikto ťa za ne nebude karhať ani sa nebudeme snažiť ich ti ich vziať. Vojdi do radosti“? Nemali by sme odpovedať: „So všetkou úctou, Pane, ak by ste neboli proti, radšej by som sa najprv očistil.“ „Môže to však bolieť.“ „Aj tak to radšej urobím, Pane.“

Je to skvelo napísané. Páči sa mi to. Je to síce úplne mimo, ale páči sa mi to. Vlastne, nie je to až tak úplne mimo. Skúsim to vysvetliť. Typické pre Lewisa v tejto knihe ale aj na mnohých iných miestach je, že len zriedkavo cituje Bibliu. Ak čítate Lewisove knihy (ja som prečítal väčšinu z nich) viete, že ich nečítate preto, aby ste v nich našli seriózny biblický výklad. Nenájdete ho tam. Samozrejme, že pozná Bibliu, dokonca by dokázal citovať grécku Novú zmluvu lepšie ako ja. Pravdepodobne pozná jej veľkú časť z pamäti a jeho teológia je vo všeobecnosti správna. Lewis nieje heretikom, ale ak by sa snažil tieto svoje názory podporiť Bibliou, dostal by sa do veľmi zložitej situácie.

Čo hovorí katechizmus

Predtým ale, než sa pustíme do konkrétnych textov, ktoré očistec podľa môjho názoru robia biblicky neobhájiteľným, zadefinujme si ho tak, ako ho definuje Rímsko-katolícka cirkev. Napokon, sú to práve oni, kto presadzujú túto doktrínu a pozrime sa či Lewisove argumenty obstoja v ich svetle. Katolícky katechizmus definuje očistec takto:

Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale nie sú dokonale očistení, hoci sú si istí svojou večnou spásou, podstupujú po svojej smrti očisťovanie, aby dosiahli svätosť potrebnú na to, aby vošli do nebeskej radosti.
Toto konečné očisťovanie vyvolených, ktoré je úplne odlišné od trestu zatratených, nazýva Cirkev očistcom. (Katechizmus Katolíckej cirkvi §1030 a §1031)

To je všetko z Katechizmu Katolíckej cirkvi. Niet pochybností, že musíme byť očistení úplne, a musíme byť bez hriechu, aby sme napokon mohli vojsť do Božej prítomnosti. Inak by nás strávil oheň a Boh by bol pošpinený a zneuctený. Nikto z nás neverí, že sa to stane. Všetci sa na tom zhodneme. Také niečo sa nemôže stať. Nikto nemôže prísť do Božej prítomnosti s akoukoľvek špinou alebo akýmkoľvek pozostatkom vnútorného hriechu.

Ale tu je predpoklad, ktorý prinášajú Lewis a Katolícka cirkev do tejto situácie: ich predpoklad je, že nato, aby sme dostali tento zostávajúci hriech z našich životov,  je potrebný ďalší proces, proces, ktorý presahuje tento život. Ale prečo by niečo také očakávali? Keďže prechádzame celkom dlhým procesom očisťovania a posväcovania v tomto živote pôsobením Ducha Svätého a nerobí nás to dokonalými, uvedomujeme si,  že aby bolo toto dielo očistenia dokončené, žiada si to zásah Božej ruky alebo Božieho slova tak, ako keď Ježiš okamžite slovom očistil ľudí. Prečo radšej nepripustíme, že nás takto postupne očisťuje počas života a na konci to dokončí v okamžiku?

Čo hovorí Písmo

Ale dosť bolo nášho ľudského uvažovania. Pozrime sa do Biblie. Rímsko-katolícka cirkev zahŕňa do svojej Biblie aj knihy zvané apokryfy, ktoré protestanti  vo svojej Biblii nemajú. Jednou z týchto kníh je 2. kniha Makabejcov a v 2. Makabejcov 12:45 sa nachádza veta: „Preto (Júda Makabejský) prikázal priniesť zmiernu obetu za zomretých, aby boli zbavení hriechu.“ Z tohto výroku katolícka cirkev odvodzuje nielen to, že by sme sa mali modliť za mŕtvych, ale že mŕtvi majú hriechy, z ktorých musia byť vyslobodení, čo viedlo k predpokladu očistca.

Sydney v jeho otázke poukazuje, že ak budeme hľadať akýkoľvek novozmluvný text, ktorý by mohol podporovať očistec, tak by sme určite mali ísť do 1. listu Korinťanom 3:13-15. Znova ho budem citovať, aby som ukázal, že tento text sa navzťahuje na očistec.

. . . dielo každého [dielo každého kresťana] vyjde najavo. Ten deň to ukáže [tu sa hovorí o súdnom dni, kedy sa ukáže či sme pravdiví alebo falošní, či sa naše skutky ukážu ako prázdne, alebo ako hodnotné], pretože sa zjaví v ohni, a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu; sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň.

Takže v tomto texte nevidíme žiaden náznak toho, že by sme prechádzali nejakým predĺženým obdobím, ktoré by bolo zamerané na naše očistenie od nečistôt. Toto je obraz jednorazovej udalosti, kde sa ukáže, či skutky nášho života boli prázdne a za ktoré niet odmeny, alebo to boli skutky ako vzácne kamene, za ktoré bude nasledovať odmena. V tomto texte však nenájdeme žiadne základy pre očistec.

Práve naopak, viacero textov nás odkazuje opačným smerom k tomu, čo sa deje, keď zomierame ako kresťania. Toto hovorí Pavol v liste Filipanom 1:23 „Ťahá ma to na obe strany: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie. . .“ Obraz, ktorý tu vidíme je smrť a vzápätí po nej radostné spoločenstvo s Ježišom.

Rovnaká myšlienka je potvrdená aj v 2. liste Korinťanom 5:6-9. Tu je to podtrhnuté ešte jasnejšie, keď hovorí:

Sme teda vždy plní dôvery, i keď vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána. . . Sme však plní dôvery a chceme radšej odísť z tela a bývať u Pána. Preto či sme doma a či mimo domu, usilujeme sa, aby sme sa mu páčili.

Neviem ako jasnejšie by sa to dalo povedať, že „odísť z tela“ znamená „bývať u Pána“. To je naša okamžitá nádej – žiadny prechodný očistec medzi tým, keď budeme preč z tela a prebývaním u Pána. Odísť z tela znamená byť doma u Pána, čo, ako to Pavol označuje, je oveľa lepšie.

Premenení v okamihu

Dovoľte mi objasniť, prečo by sa to, čo si C.S. Lewis predstavoval, že sa deje medzi poškvrneným svätým a Bohom pri perlových bránach (ten rozhovor, ktorý mali), v skutočnosti nikdy nestalo.

Spomeňte si na Lewisov obraz Boha, ktorý hovorí: „Je pravda, synak, že ti smrdí z úst a handry čo máš na sebe sú zababrané od blata a slizu, ale my sme tu zhovievaví (mysliac v nebi) a nikto ťa za ne nebude karhať ani sa nebudeme snažiť ti ich vziať. Vojdi do radosti.“ Ale ak by sa toto malo stať, svätý by určite odpovedal: „Áno, Pane, nič nečisté nevojde do tvojej prítomnosti. Mohol by si teda teraz vo svojej veľkej milosti dokončiť vykúpenie tvojho Syna – konkrétne moje očistenie – a jednoducho povedať ‘Buď čistý’ tak ako to robil tvoj Syn?“

Keď si apoštol Pavol predstavuje vzkriesenie všetkých nedokonalých svätých v 1. liste Korinťanom 15:51-52, hovorí: „Počúvajte, poviem vám tajomstvo: Nie všetci zomrieme, ale všetci budeme premenení, naraz, v tom okamihu, na posledný zvuk poľnice. Keď zatrúbi, mŕtvi [v Kristovi] budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme premenení.

A táto okamžitá premena našich tiel pri vzkriesení je lepší a biblickejší obraz toho, čo sa stane s nedokonalými dušami po smrti. V okamihu nám Boh povie, rovnako ako povedal Ježiš malomocnému v Lukášovom evanjeliu 5:13: „Buď čistý.“ A jeho malomocenstvo v okamihu zmizlo. To sa stane fyzicky pri vzkriesení, a pre tých, ktorí zomreli pred vzkriesením, sa to stane duchovne po smrti.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: Desiring God

John Piper

je americký reformovaný kazateľ, teológ a učiteľ. Založil webovú platformu desiringgod.org. Je autorom desiatok knižných titulov a členom Rady Spoločenstva evanjelia (TGC) v USA.