Kresťanský život

Modlitba je zdrojom veľkého povzbudenia

Boh je pripravený

Pýtam sa, či sa modlíš, pretože modlitba je skutkom viery, ku ktorému sme veľmi povzbudzovaní.

Z Božej strane je všetko pripravené tak, aby bola modlitba jednoduchá, ak sa o ňu ľudia pokúsia. Jeho strana je otvorená. On očakáva každú námietku. Sú poskytnuté zdroje pre každú ťažkosť. Pokrivené miesta sú vyrovnané a drsné vyhladené. Človek, ktorý sa nemodlí, nemá žiadnu výhovorku.

Tu je cesta, po ktorej sa každý človek, akokoľvek hriešny a nehodný, môže priblížiť k Bohu Otcovi. Ježiš Kristus otvoril túto cestu svojou obeťou za nás na kríži. Božia svätosť a spravodlivosť nemusí desiť hriešnikov a držať ich späť. Stačí im volať k Bohu v Ježišovom mene, stačí im obhajovať sa Ježišovou vykupujúcou krvou a nájdu Boha na tróne milosti, ochotného a pripraveného vypočuť. Ježišove meno je nikdy nekončiacim pasom pre naše modlitby. V tomto mene sa môže človek smelo priblížiť k Bohu a prosiť s dôverou. Boh sa zaviazal, že ho vypočuje. Premýšľaj o tom. Nie je to povzbudzujúce?

Tu je Obhajca a Príhovorca, ktorý je neustále prítomný, aby prednášal modlitby tých, ktorí skrze Neho prichádzajú k Bohu. Ježiš Kristus je tým obhajcom. Mieša naše modlitby s kadidlom svojho vlastného všemohúceho príhovoru. Takto zmiešané stúpajú k Božiemu trónu ako príjemná vôňa. Samy osebe sú chabé, ale sú mocné a účinné v rukách nášho Veľkňaza a Staršieho brata. Zmenka bez podpisu je iba bezcenným kusom papiera. Švih pera jej dáva celú jej hodnotu. Modlitba úbohého dieťaťa Adama je sama oseba slabučká, ale mnoho zmôže, keď ju potvrdí ruka Pána Ježiša. V Ríme bol úradník, ktorý mal neustále otvorené dvere, aby mohol prijať akéhokoľvek rímskeho občana, ktorý sa na neho obrátil o pomoc. Rovnako je vždy otvorené aj ucho Pána Ježiša k volaniu tých, ktorí chcú milosť a milosrdenstvo. Je Jeho úradom pomáhať im. Ich modlitby sú Jeho potešením. Premýšľaj o tom. Nie je to povzbudzujúce?

Tu je Svätý Duch vždy pripravený pomôcť našim slabostiam v modlitbe. Jedna časť z Jeho špecifického úradu je pomáhať nám v našom úsilí hovoriť s Bohom. Nemusíme byť skleslí a zmietaní strachom, že nevieme čo povedať. Duch nám dá slová, ak si vyžiadame Jeho pomoc. Modlitby Pánovho ľudu sú inšpirované Pánovým Duchom, dielom Ducha Svätého, ktorý v nich prebýva ako Duch milosti a prosby. Pánov ľud môže s istotou dúfať vo svoje vypočutie. Nie sú to iba oni, ktorí sa modlia, ale Duch Svätý, ktorí prosí v nich. Čitateľ, premýšľaj o tom. Nie je to povzbudzujúce?

Prísľuby

Pre tých, ktorí sa modlia, existujú mimoriadne veľké a vzácne prísľuby. Čo myslel Pán Ježiš tým, keď povedal slová: „Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane; a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené“ (Mt 7:7-8). „A dostanete všetko, o čokoľvek budete prosiť v modlitbe s vierou“ (Mt 21:22). „… a čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma teda budete prosiť o niečo v mojom mene, ja (to) učiním“ (Jn 14:13-14). Čo myslel Pán tým, keď hovoril podobenstvá o priateľovi, ktorý príde o polnoci, alebo neodbytnej vdove (Lk 11:5, Jn 18:1)? Premýšľaj nad týmito textami. Ak to nie je povzbudenie k modlitbe, potom slová nemajú žiaden význam!

Príklady

V Písme sú úžasné príklady sily modlitby. Zdá sa, že nič nie je pre modlitbu príliš veľké, príliš ťažké alebo príliš zložité. Získava veci, ktoré sa zdali nemožné a nedosiahnuteľné. Víťazí nad ohňom, vzduchom, zemou a vodou. Rozdeľuje Červené more. Prináša vodu zo skaly a chlieb z neba. Zastavuje slnko. Prináša oheň z neba na Eliášovu obetu. Mení Achitófelovu radu na bláznovstvo. Premáha Sancheríbovu armádu. Preto Mária, kráľovná Škótska, povedala: „Bojím sa modlitieb Johna Knoxa viac ako desaťtisícovej armády.“ Modlitba uzdravila chorých. Vzkriesila mŕtvych. Priniesla obrátenie duší. „Dieťa mnohých modlitieb,“ povedal starý kresťan Augustínovej matke, „nikdy nezahynie.“ Modlitba, bolesti a viera zmôžu všetko. Nič nie je nemožné, keď človek vie, že bol prijatý do Božej rodiny. „Preto ma teraz nechaj,“ sú pozoruhodné Božie slová Mojžišovi, keď sa prihovára za Izrael — chaldejská verzia znie „zanechaj modlitby“ (Ex 32:10). Kým sa Abrahám modlil za Sodomu, Pán neprestával dávať. Prestal dávať, keď sa Abrahám prestal modliť (Gn 18:32-33). Premýšľaj o tom. Nie je to povzbudzujúce?

Čo viac môže chcieť človek, aby vykročil vo viere, ako to, čo som mu práve povedal o modlitbe? Čo viac sa dalo spraviť, aby uľahčilo cestu k trónu milosti a odstránilo všetko, o čo sa hriešnici mohli potknúť? Ak by takéto dvere boli otvorené pre diablov v pekle, skákali by od radosti a celú tú jamu by naplnili výkriky radosti.

Kde však skryje svoju hlavu človek, ktorý zanedbáva takéto skvelé povzbudenia? Čo možno povedať o človeku, ktorý nakoniec umrie bez modlitby? Mám obavu, aby si ty nebol tým človekom. Preto je určite dobre, že sa pýtam: Modlíš sa?

Poznámka redaktora: Prevzaté z Chcemviac.com

Témy:

John C. Ryle

významný evanjelikálny kazateľ, ktorý žil a slúžil v 19. storočí v Anglicku.