Kresťanský život

Rada pre nespasených

Neexistuje žiadne ospravedlnenie

Dovoľte mi povedať slovo na rozlúčku tým, ktorí sa nemodlia. Netrúfam si predpokladať, že všetci, ktorí čítajú tieto stránky, sú modliaci sa ľudia. Ak si človek bez modlitby, dovoľ mi, aby som sa k tebe dnes prihovoril za Boha.

Nemodliaci sa čitateľ, môžem ťa iba varovať — ale je to dôrazné varovanie. Varujem ťa, že si v pozícii strašného nebezpečenstva. Ak zomrieš v stave ako si, si stratená duša. Budeš vzkriesený, ale iba do večnej mizérie. Varujem ťa, že zo všetkých, ktorí vyznávajú, že sú kresťania, si ty úplne bez ospravedlnenia. Neexistuje jediný dobrý dôvod, ktorý by si mohol preukázať pre svoj život bez modlitby.

Je zbytočné povedať, že sa nevieš modliť. Modlitba je najjednoduchší čin v celom náboženstve, je to jednoducho hovoriť k Bohu. Aby si začal, nepotrebuješ vzdelanie, múdrosť, knižné znalosti. Nepotrebuješ nič, iba srdce a vôľu. Najslabšie batoľa dokáže zaplakať, keď je hladné. Najchudobnejší žobrák dokáže natiahnuť ruku o almužnu a nečaká, kým nájde vhodné slová. Najväčší ignorant dokáže nájsť slová, ktorými prehovorí k Bohu, ak chce.

Je zbytočné povedať, že nemáš vhodné miesto pre modlitbu. Každý človek dokáže nájsť dostatočne súkromné miesto, ak chce. Náš Pán sa modlil na vrchu, Peter na streche domu, Izák na poli, Natanael pod figovníkom, Jonáš v bruchu veľryby. Akékoľvek miesto sa môže stať komôrkou, oratóriom, Bételom — a byť pre nás Božou prítomnosťou.

Je zbytočné povedať, že nemáš čas. Času je dosť, ak ho rozumne použiješ. Môžeš mať málo času, ale máš ho dosť na modlitbu. Daniel sa musel starať o záležitosti kráľovstva, a predsa sa modlil trikrát denne. Dávid vládol nad mocným národom, a predsa hovorí: „Večer i ráno i na poludnie sa budem úpenlivo modliť“ (Ž 55:18, preklad prof. Roháčka). Ak je túžba skutočná, čas sa vždy nájde.

Je zbytočné povedať, že sa nemôžeš modliť, kým nemáš vieru a nové srdce, a že musíš sedieť a čakať, kým ich nebudeš mať. Toto pridáva hriech k hriechu. Je dostatočne zlé byť neobrátený a smerovať do pekla. Ešte horšie je povedať: „Viem to, ale nebudem volať o milosť.“ Tento argument nemá žiadne zdôvodnenie v Písme. „Hľadajte Hospodina, dokiaľ ho možno nájsť! Volajte na neho, dokiaľ je blízko!“ hovorí Izaiáš (Iz 55:6, preklad prof. Roháčka). „Vezmite so sebou slová ľútosti a obráťte sa k Hospodinovi,“ hovorí Ozeáš (Oz 14:3). „Preto sa kajaj z tejto svojej prevrátenosti a pros Pána,“ hovorí Peter Šimonovi mágovi (Sk 8:22). Ak chceš vieru a nové srdce, choď a volaj o nich k Pánovi. Samotný pokus o modlitbu často oživil mŕtvu dušu.

Ó, nemodliaci sa čitateľ, kto a čo si, že o nič neprosíš Boha? Uzavrel si zmluvu so smrťou a peklom? Zmieril si sa s červom a ohňom? Nemáš žiadne hriechy, ktoré by ti mali byť odpustené? Vôbec sa nebojíš večného trápenia? Ani trochu netúžiš po nebi? Ó, keby si sa prebudil zo svojej súčasnej hlúposti. Ach, keby si zvážil svoj koniec. Ó, keby si vstal a volal k Bohu. Hľa, prichádza deň, keď sa mnohí budú nahlas modliť: „Pane, Pane, otvor nám!“ ale už bude neskoro (Mt 25:11). Mnohí, ktorí by nikdy nevolali k Bohu, budú volať na vrchy, aby na nich padli, a na pahorky, aby ich prikryli (L 23:30). Vo všetkej láske ťa varujem — daj si pozor, aby toto nebol koniec tvojej duše. Spása je ti veľmi blízko. Nestrať nebo, pretože nechceš prosiť.

Túžiš po spáse?

Dovoľte mi prehovoriť k tým, ktorí skutočne túžia po spáse, ale nevedia, aké kroky podniknúť a kde začať. Môžem len dúfať, že niektorí čitatelia môžu byť v tomto stave mysle a ak existuje čo i len jeden taký, musím mu poskytnúť láskavú radu.

Každá cesta musí mať prvý krok. Musí nastať zmena z pokojného sedenia na pohyb vpred. Putovanie Izraela z Egypta do Kanaánu bolo dlhé a únavné. Prešlo štyridsať rokov, kým prekročili Jordán. A predsa bol niekto, kto vykročil ako prvý, keď putovali z Ramesesu do Sukkótu. Kedy človek naozaj urobí  prvý krok, aby vyšiel z hriechu a sveta? Robí to v deň, keď sa prvýkrát srdcom modlí.

V každej budove musí byť položený prvý kameň a zasadený prvý úder. Archu budovali stodvadsať rokov. A predsa bol deň, keď Noe priložil svoju sekeru k prvému stromu, ktorý vyťal, aby ju vytvoril. Šalamúnov chrám bol nádherná stavba, ale bol deň, keď bol prvý obrovský kameň položený hlboko na vrchu Mórijá. Kedy sa začína chrám Ducha budovať v srdci človeka? Začína, pokiaľ môžeme posúdiť, keď prvýkrát vyleje svoje srdce Bohu v modlitbe.

Čo robiť

Ak túžiš po spasení a chceš vedieť, čo máš spraviť, radím ti, aby si ešte dnes išiel za Pánom Ježišom Kristom na prvé súkromné miesto, ktoré dokážeš nájsť, a úprimne a zo srdca Ho pros v modlitbe, aby zachránil tvoju dušu.

Povedz Mu, že si počul, že prijíma hriešnikov a povedal: „Kto prichádza ku mne, nevyhodím ho“ (J 6:37). Povedz Mu, že si úbohý hriešnik a že k Nemu prichádzaš s vierou v Jeho vlastné pozvanie. Povedz Mu, že sa odovzdávaš plne a kompletne do Jeho rúk, že si zlý, bezmocný a beznádejný a že ak ťa On nezachráni, nemáš žiadnu nádej na spasenie. Pros Ho, aby ťa oslobodil od viny, moci a následkov hriechu. Pros Ho, aby ti odpustil a umyl vo svojej vlastnej krvi. Pros Ho, aby ti dal nové srdce a zasadil do tvojej duše Ducha Svätého. Pros Ho, aby ti dal milosť, vieru, vôľu a moc byť Jeho učeníkom od tohto dňa až naveky. Ó, čitateľ, choď ešte dnes a povedz tieto veci Pánovi Ježišovi Kristovi, ak to so svojou dušou naozaj myslíš úprimne.

Povedz mu to svojím vlastným spôsobom a svojimi slovami. Ak by za tebou prišiel lekár, keď si chorý, vedel by si mu povedať, kde cítiš bolesť. Ak tvoja duša skutočne pociťuje svoju chorobu, určite nájdeš niečo, čo môžeš povedať Kristovi.

Nepochybuj

Nepochybuj o Jeho ochote zachrániť ťa, pretože si hriešnik. Kristovým úradom je zachrániť hriešnikov. Sám hovorí: „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych kajať sa“ (L 5:32).

Nečakaj preto, že sa cítiš nehodný. Na nič nečakaj, na nikoho nečakaj. Čakanie pochádza od diabla. Taký aký si, choď ku Kristovi. Čím si horší, tým viac Ho potrebuješ. Nikdy sa nedáš do poriadku, ak ostaneš bez Neho.

Neboj sa, ak je tvoja modlitba koktavá, tvoje slová chabé a tvoja reč nedokonalá. Ježiš ťa dokáže pochopiť. Tak ako matka rozumie prvým zvukom svojho dieťaťa, tak aj požehnaný Spasiteľ rozumie hriešnikom. Dokáže rozumieť povzdychu a nájsť zmysel v stonaní.

Nezúfaj, ak nedostaneš okamžite odpoveď. Kým ty hovoríš, Ježiš počúva. Ak odďaľuje odpoveď, je to iba z múdrych dôvodov a aby vyskúšal, či to myslíš vážne. Odpoveď určite príde. Hoci aj mešká, čakaj na ňu. Zaiste príde.

Ó, čitateľ, ak je v tebe nejaká túžba po spáse, spomeň si na radu, ktorú som ti dnes dal. Konaj podľa nej úprimne a z celého srdca a budeš spasený.

Poznámka redaktora: Prevzaté z: Chcemviac.com

Témy:

John C. Ryle

významný evanjelikálny kazateľ, ktorý žil a slúžil v 19. storočí v Anglicku.