Kresťanský život

Modlitba a spokojnosť

Chcem, aby si bol šťastný. Verím, že som ti predložil veci, ktoré starostlivo zvážiš. Zo srdca sa modlím k Bohu, aby to zvažovanie prinieslo požehnanie tvojej duši. Viem, že ti nemôžem položiť užitočnejšiu otázku ako je táto: Modlíš sa?

Mnoho smútku

Nakoniec sa pýtam, či sa modlíš, pretože modlitba je jedným z najlepších prostriedkov šťastia a spokojnosti. Žijeme vo svete, kde je mnoho smútku. Vždy to bolo tak, odkedy do neho stúpil hriech. Nemôže byť bez smútku. A kým hriech nebude odstránený zo sveta, je márne predpokladať, že dokážeme uniknúť smútku.

Niektorí majú nepochybne vypiť väčší kalich smútku ako iní. Iba málo ľudí ale žije dlho bez smútku alebo starostí toho či oného druhu. Naše telá, majetok, rodiny, deti, vzťahy, služobníci, priatelia, susedia, svetské povolania — to všetko sú zdroje starostí. Choroby, úmrtia, straty, sklamania, lúčenia, odlúčenia, nevďačnosť, ohováranie — to všetko sú bežné veci. Nemôžeme prechádzať životom a nestretnúť sa s nimi. Jedného dňa nás nájdu. Čím väčšia je naša náklonnosť, tým hlbšie je naše trápenie, čím viac milujeme, tým viac musíme plakať.

Odpoveď na smútok

A čo je najlepším prostriedkom radosti v takomto svete? Ako môžeme prejsť týmto údolím sĺz s čo najmenšou bolesťou? Nepoznám lepší prostriedok, ako je pravidelný zvyk prinášať všetko v modlitbe Bohu.

Toto je jasná rada, ktorú dáva Biblia v Starom i Novom zákone. Čo hovorí žalmista? „Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a ty ma budeš oslavovať!“ (Ž 50:15) „Na Hospodina uvrhni svoje bremeno, a On ťa udrží; On nikdy nedopustí, aby sa klátil spravodlivý.“ (Ž 55:23) Čo hovorí apoštol Pavol? „O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ (Flp 4:6-7) Čo hovorí apoštol Jakub? „Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí.“ (Jk 5:13)

Takto postupovali všetci svätí, ktorých životy máme zaznamenané v Písmach. Toto urobil Jákob, keď sa bál svojho brata Ezaua. Toto urobil Mojžiš, keď bol ľud pripravený ukameňovať ho na púšti. Toto urobil Józua, keď muži z Aj porazili Izrael. Toto urobil Dávid, keď bol v nebezpečenstve v Keílu. Toto urobil Chizkija, keď dostal list od Sancheríba. Toto urobila cirkev, keď uväznili Petra. Toto urobil Pavol, keď ho uvrhli do väzenia vo Filipách.

Náš priateľ Ježiš

Jediný spôsob, ako byť skutočne šťastný v takomto svete, je vždy zhodiť všetky naše starosti na Boha. Snaha niesť sami vlastné bremená robí tak často veriacich smutných. Ak povedia o svojich ťažkostiach Bohu, On im umožní niesť ich s rovnakou ľahkosťou, ako niesol Samson brány Gazy (Sdc 16:3). Ak sa rozhodnú ich niesť sami, jedného dňa zistia, že aj malá kobylka je pre nich priťažká.

Je tu priateľ, ktorý je vždy pripravený pomôcť nám, ak na Neho zložíme náš smútok — priateľ, ktorý bol naplnený ľútosťou k chudobným, chorým a zarmúteným, keď bol na zemi. Priateľ, ktorý pozná srdce človeka, pretože žil tridsaťtri rokov ako muž medzi nami. Priateľ, ktorý dokáže plakať s plačúcimi, pretože bol mužom bolesti a poznal utrpenie. Priateľ, ktorý je schopný pomôcť nám, pretože nikdy neexistovala pozemská bolesť, ktorú by nedokázal vyliečiť. Tým priateľom je Ježiš Kristus. Šťastní sú tí, ktorí mu vždy otvárajú svoje srdcia. Ó, keby sme boli všetci ako ten úbohý kresťan, ktorého jediná odpoveď pri vyhrážkach a treste bola iba: „Musím to povedať Pánovi.

Ježiš dokáže urobiť šťastných tých, ktorí Mu dôverujú a volajú k Nemu, bez ohľadu na ich vonkajšie okolnosti. Dokáže im dať pokoj v srdci, keď sú vo väzení, spokojnosť uprostred chudoby, útechu uprostred straty, radosť na pokraji hrobu. Je v ňom mocná plnosť pre všetkých veriacich, plnosť, ktorá je pripravená vyliať sa na každého, kto bude prosiť v modlitbe. Ó, keby ľudia pochopili, že šťastie nezávisí od vonkajších okolností, ale od stavu srdca.

Výsledky modlitby

Modlitba nám môže odľahčiť kríže bez ohľadu na to, aké sú ťažké. Môže postaviť po našom boku Toho, ktorý nám ich pomôže niesť. Modlitba nám môže otvoriť dvere, keď sa naša cesta zdá zatarasená. Môže privolať Toho, ktorý hovorí: „Toto je cesta, choďte po nej“ (Iz 30:21). Modlitba môže vpustiť lúč nádeje, keď sa všetky naše pozemské vyhliadky zdajú temné. Môže privolať Toho, ktorý hovorí: „Neopustím ťa, ani nezanechám“ (Heb 13:5). Modlitba nám môže priniesť úľavu, keď stratíme tých, ktorých najviac milujeme a svet sa zdá prázdny. Môže privolať Toho, ktorý dokáže vyplniť samým sebou prázdne miesto v našich srdcia a povedať vnútorným búrke: „Zmĺkni, utíš sa!“ (Mk 4:39) Ó, keby ľudia neboli takí podobní Hagar na púšti, slepí k studni živej vody blízko nich (Gn 21:19).

Chcem, aby si bol šťastný. Verím, že som ti predložil veci, ktoré starostlivo zvážiš. Zo srdca sa modlím k Bohu, aby to zvažovanie prinieslo požehnanie tvojej duši. Viem, že ti nemôžem položiť užitočnejšiu otázku ako je táto: Modlíš sa?

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: Chcem viac

John C. Ryle

významný evanjelikálny kazateľ, ktorý žil a slúžil v 19. storočí v Anglicku.