Kresťanský život

Sedem spôsobov ako sa modliť za svojich vodcov

Jednou z našich najväčších potrieb je múdrosť. Ako obmedzené, padnuté bytosti, riadené zvratmi tohto zložitého, chaotického sveta, často nevieme, čo ďalej. Aj to len vtedy, keď sa zastavíme a začneme uvažovať  o ťažkých rozhodnutiach.

Ešte významnejšia je možno múdrosť, ktorú uplatňujeme denne, intuitívne v malých každodenných rozhodnutiach, kedy sa nezastavujeme, aby sme dlho uvažovali. Prevažná väčšina našich činov nie je vopred premyslená, ale konáme ich intuitívne, bez toho, aby sme sa nad nimi zamýšľali. Čo sa stane v týchto chvíľach je buď cesta života, kde sme stredobodom my, alebo prechádzka s Duchom Svätým.

A stávky sú ešte vyššie pre vodcov, ktorí robia rozhodnutia o iných.

Príbeh o dvoch múdrostiach

Jakub vo svojom liste v 3. kapitole od 13. po 18. verš vykresľuje kontrast medzi dvoma typmi múdrosti: zemská múdrosť a „múdrosť, ktorá prichádza z hora“ (Jk 3:15). Existuje typ múdrosti, ktorú uplatňujú ľudia, má ľudský pôvod, a tiež iný typ — pravá múdrosť. Táto múdrosť je taktiež uplatňovaná ľuďmi, ale má božský pôvod. Jedna múdrosť je nebeská, duchovná a zbožná. Tá druhá je pozemská, neduchovná a démonská (Jk 3:15).

Našťastie, náš nebeský Otec je mimoriadne štedrý darca a láskavo nám odpovedá s priazňou, keď Ho pokorne a trpezlivo prosíme o múdrosť (Jk 1:5). Je dobré často sa modliť za múdrosť pre seba — a tiež je to jedna z najdôležitejších vecí, za ktorú sa môžete modliť, za svojich vodcov.

Použi verš z listu Jakuba (Jk 3:17) ako sprievodcu k tomu, akí by mali byť naši vodcovia.

No múdrosť, ktorá prichádza zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, vľúdna, ústretová, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, bez predsudkov a bez pokrytectva.

1. Čistota

Ako prvé, modli sa za čistotu svojich vodcov. Sexuálnu čistotu, áno, hlavne v dnešnej pomerne vysoko sexualizovanej spoločnosti, ale tu čistota znamená viac než to.

Modli sa, aby boli čistými v ich službe — vodcovstve, nevinní, čo znamená — bez úhony (1Tim 3:2 ; Tít 1:6-7). Modli sa, aby ich motívy služby boli čisté a nie zmiešané (2Kor 7:11). Modli sa, aby ich mysle boli čisté a nie rozptýlené (Flp 4:8). Modli sa, aby ich vyučovanie bolo čisté a nie klamlivé (2Kor 2:17). „Nechcite byť, bratia moji, tak mnohí učiteľmi; vedzte, že súd nad nami bude ťažší“ (Jk 3:1).

Modli sa, aby ich rada bola čistá a neviedla iných do hriechu a aby boli múdro rozhodovali, koho ustanoviť, aby zastupoval cirkev ako spoluvodca (1Tim 5:22). Modli sa, aby odložili každú príťaž a hriech, ktorý sa ich tak pevne drží, a boli slobodní, aby mohli vytrvalo bežať beh, ktorý je pred nimi (Heb 12:1).

2. Mierumilovnosť

Modli sa, aby tvoji vodcovia milovali pokoj. Cirkevní vodcovia by nemali byť hašteriví (1Tim 3:3), a tiež by nemali byť nezaujatí pokojom, ale radšej byť tými, ktorí pokoj tvoria (doslovne — mierumilovní).

Pastori by nemali byť bojovní, rýchli v hádkach a rozbrojoch. Radšej by mali byť takými, ako naznačuje tento verš: „Naničhodné a bláznivé sporné otázky zavrhuj, veď vieš, že vyvolávajú (len) zvady.“ (2Tim 2:23, pozri tiež 1Tim 4:7) a tiež tými, ktorí sú ochotní ísť pokojne kilometer navyše, aby ochránili ostatných pred hlúpymi hádkami.

To znamená, že pre cirkevných vodcov je nevyhnutné, aby napravili ostatných. Byť naozaj mierumilovný znamená milovať pokoj dostatočne na to, aby som bol schopný čeliť konfliktu a kontroverzným otázkam v záujme pokoja, ktorý ich vyriešenie prinesie. Farári, ktorí sú skutočne mierumilovní, sa nevyhýbajú konfliktu. Neradi vyvolávajú boje, ale horlivo vstupujú do rozbrojov, aby mohli priniesť pokoj pravdivej dohody.

Modlite sa, aby sa vaši pastori „pridŕžali pravého slova podľa učenia, aby boli schopní aj napomínať podľa zdravého učenia a podvracať tých, ktorí odporujú“ (Tít 1:9). Takéto napomenutie nie je vyvolávaním boja, ale nastolením pokoja, očistením cirkvi od deformácií evanjelia a zavedením pokoja, ktorý sa nám dostáva, keď zdieľame pravdu. „A ovocie spravodlivosti rozsieva sa v pokoji tým, čo tvoria pokoj“ (Jk 3:18).

3. Láskavosť

Múdrosť zhora je láskavá. Vo svete, v ktorom sa musíte presadiť a chopiť sa každej príležitosti, božská múdrosť vedie iným smerom. Vedomie, že náš Pán je zvrchovaný, angažuje sa a buduje svoju cirkev, umožňuje Pánovmu služobníkovi nebyť svárlivým, „ale byť láskavý ku všetkým, schopný učiť a trpezlivý v znášaní zla. Musí vedieť vľúdne naprávať odporcov“.(2Tim 2:24-25).

Modlite sa, aby vaši vodcovia mali dostatok dôvery v Boha, aby dôverovali Jeho vôli a cestám, a svoju úlohu v jeho plánoch plnili s trpezlivosťou a láskavosťou.

4. Otvorenosť rozumu

Dobrí vodcovia sú dobrí poslucháči. Múdrosť zhora učí vodcu, že nevie všetko a zúfalo potrebuje pomoc a náhľad spolupracovníkov a členov zhromaždenia, a dokonca ich kritiku, aby získal novú perspektívu a pokračoval v učení sa ako viesť.

Vodcovia v cirkvi sú učitelia (Heb 13:7; 1Tim 3:2; 2Tim 2:24; Tít 1:9); musia robiť viac než len počúvať. Musia hovoriť. Je však nevyhnutné, aby neboli nič menej, než dobrí poslucháči. Ako sa píše v liste Jakuba v 1. kapitole v 19. verši: „Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, a pomalý do hnevu.“ Áno, „každý človek“ — a tým skôr vodca.

Modlite sa, aby vaši vodcovia boli rýchli v počúvaní, otvorení rozumu a ľahko sa dali presvedčiť dobre mienenými a racionálnymi argumentmi.

5. Plnosť milosti a dobrého ovocia

Pravá múdrosť je nevyhnutne praktická. Vychádza z konania: „Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým konaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti!“ (Jk 3:13). Najmä v cirkvi, takéto dobré ovocie zahŕňa milosť.

Vodcovia, ktorí jednoducho nie sú milosrdní, nemajú v cirkvi čo robiť. Cirkev je najmilosrdnejšie miesto na planéte. Tu musia vodcovia poznať Božiu milosť, ktorú Boh preukazuje im a ostatným okolo nich. Toto je pravda pre všetkých kresťanov, a o to dôležitejšie to je pre vodcov: „Lebo nemilosrdný bude súd nad tým, kto nepreukazoval milosrdenstvo; milosrdenstvo nemá strach pred súdom“ (Jk 2:13).

6. Nestrannosť

Nestrannosť je dôležitou cnosťou hlavne pre vodcov. Je veľmi zlé, ak niekto nadŕža svojim obľúbencom a správa sa tak neférovo k ostatným, ale ak sa to deje medzi vodcami, efekt sa ešte znásobí. Celá cirkev potom trpí.

Nestrannosť je jasná, a často prehliadaná, téma v Novej zmluve (1Pt 1:17; Ga 2:6; Rim 2:11; Sk 10:34; Lk 20:21; Ef 6:9; Kol 3:25). Modlite sa, aby Kristova múdrosť robila jeho pastierov čoraz spravodlivejšími a nestrannejšími (Jk 2:1,9; 1Tim 5:21).

7. Úprimnosť

Úprimnosť nám uzatvára kruh. Tento výraz znamená doslova „nepokrytectvo“. Modlite sa, aby vaši vodcovia robili to, čo kážu, aby neboli len učiteľmi Božieho slova, ale aj jeho konateľmi.

Modlite sa, aby mali ducha apoštolov: „Lebo nie sme ako mnohí, ktorí si robia obchod zo slova Božieho, ale hovoríme z čistého srdca ako z Boha a pred Bohom v Kristovi“ (1Kor 2:17). Modlite sa, aby boli slobodní od snahy páčiť sa ľuďom a prílišnej starostlivosti o vzťahy s verejnosťou.

Modlite sa, aby sa vodcovia Kristovej cirkvi zriekli „skrytých nehanebností“ a nepočínali si chytrácky a neprekrúcali Božie slovo, ale vo svete plnom póz a klamstiev zjavovali pravdu (2Kor 4:2).

Poznámka redaktora: Prevzaté z: Chcemviac.com

David Mathis

je šéfredaktorom desiringGod.org, kazateľom a profesorom na teologickom seminári v Minneapolise, USA.