Biblia a teológia

Teologický rámec pre budovy a renovácie

Keďže pokračujeme v období najímania architektov a dodávateľov, aby zhodnotili naše budovy a odporučili kroky k výstavbe či rekonštrukcii, zdá sa nám rozumné diskutovať a rozvíjať našu teológiu budov. Cieľom nás ako starších bude múdro sa vyhnúť dvom priekopám:

1. Chváliť sa našimi budovami (forma materializmu) – keď meriame zdravie nášho zboru podľa budov alebo meriame Pánovu vernosť voči nám podľa kvality našich budov, alebo sa chválime našimi budovami pred ostatnými, alebo hľadáme povzbudenie pre evanjeliovú službu v našich budovách.

2. Pohŕdanie našimi budovami (forma asketizmu) – keď meriame svoju duchovnú zrelosť podľa toho, ako sme spokojní s chátrajúcimi budovami, alebo sa chválime svojimi starými zariadeniami, alebo prirovnávame fyzické rekonštrukcie a výstavbu k svetskosti, alebo neoprávnene vyhlasujeme, že Boh odsúdi zbory, ktoré vylepšujú svoje zariadenia.

Popri vyhýbaní sa týmto priekopám chceme tiež rozvíjať pozitívne biblické chápanie fyzických zdrojov pri plnení nášho povolania ako Kristových vyslancov a služobníkov evanjelia. Nechceme byť závislí od budov, ale chceme využívať každý zdroj, ktorý nám Pán poskytne, aby sme si uctili jeho meno a prinášali ovocie ako jeho cirkev. Chceme byť dobrými správcami. Chceme byť zborom, ktorý múdro a verne kráča cez stavebné projekty. Chceme z Písma pochopiť teológiu cirkevného majetku, zariadení a fyzických zdrojov.

TEOLÓGIA BUDOV

1. Význam fyzických miest v Písme

Fyzický svet bol stvorený dobrý, nie zlý, a môže byť použitý na dobro alebo zlo. Ba čo viac, Pán použil fyzické miesta vo stvorenom svete na významné účely.

  1. Stĺpy a oltáre (Gn 12:7-8; Gn 22:9-14; Gn 28:10-22; 2Sam 24:18-25)
  2. Svätostánok (Ex 24:15Ex 25:9; Ex 40:34-38)
  3. Zasľúbená zem (Ex 32:11-14; Joz 4:1-7)
  4. Jeruzalem (Neh 1:8-10)
  5. Chrám (1Krľ 8:1-11; 2Krn 7:11-12)
  6. Ježiš Kristus, ktorý si vzal ľudské telo (Jn 1:1-14)
  7. Naše telá (1Kor 6:17-20)
  8. Cirkev, Kristovo telo (1Kor 12:12-31)
  9. Nové nebo, nová zem, nový Jeruzalem (Zj 21)

V Písme je zrejmý posun v dôraze na fyzické miesta a budovy. Stará zmluva je plná fyzických tieňov a predobrazov, ktoré mali pripraviť Boží ľud na príchod Mesiáša. Celý obetný systém sa naplnil v Ježišovi Kristovi. Fyzický chrám v Jeruzaleme ustúpil cirkvi ako Božiemu chrámu v novej zmluve. On prebýva v ľude, nie v budove. Rozhovor medzi Ježišom a ženou pri studni signalizoval výrazný prechod.

Ježiš jej povedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo Židov. Ale prichádza hodina — a už je tu —, keď praví ctitelia budú sa klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Veď aj Otec hľadá takýchto ctiteľov. Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v Duchu a pravde.“ (Jn 4:21-24)

Samozrejme, Pán neskončil s fyzickými priestormi. V stave večnosti bude nové nebo a nová zem, nový Jeruzalem a všetky druhy nádherných fyzických priestorov a my sa z toho máme tešiť. Hoci sa obetný systém a fyzický chrám SZ naplnil v Kristovi a jeho cirkvi, aj oni rôznymi spôsobmi predstavovali a odrážali realitu neba. Mojžiš mal postaviť stánok podľa presného návrhu, ktorý mu poskytol Boh, pretože mal byť kópiou toho skutočného v nebi.

2. Podstatné je to, čo sa deje na fyzickom mieste

Uvažujme o Božích slovách prostredníctvom proroka Aggea:

V druhom roku kráľa Dária, dvadsiateho prvého dňa siedmeho mesiaca zaznelo slovo Hospodina prostredníctvom proroka Aggea takto: „Spýtaj sa judského miestodržiteľa Zerubbábela, Šealtíelovho syna, a veľkňaza Jošuu, Jocadákovho syna, a ostatného ľudu: ‚Kto ostal medzi vami z tých, ktorí videli tento dom v jeho prvotnej sláve? A ako ho vidíte teraz? Či sa nezdá vašim očiam ako holé nič?

Vzmuž sa však teraz, Zerubbábel,‘ znie výrok Hospodina! ‚Vzmuž sa, veľkňaz Jošua, syn Jocadáka! Vzmuž sa, všetok ľud krajiny,‘ znie výrok Hospodina! ‚Pracujte, lebo ja som s vami,‘ znie výrok Hospodina zástupov: ‚Toto je zmluva, čo som uzavrel s vami pri vašom odchode z Egypta, že môj duch ostane medzi vami, nebojte sa!‘ Lebo takto hovorí Hospodin zástupov: ‚Bude to len o malú chvíľu a ja zatrasiem nebom a zemou, i morom a suchou zemou.

Keď zatrasiem i všetkými národmi, prídu skvosty všetkých národov a naplním tento dom slávou,‘ hovorí Hospodin zástupov. ‚Moje je striebro, moje je zlato,‘ znie výrok Hospodina zástupov. ‚Budúca sláva tohto domu bude väčšia ako predchádzajúca,‘ hovorí Hospodin zástupov, ‚a na tomto mieste budem udeľovať pokoj,‘ znie výrok Hospodina zástupov. (Ag 2:1-9)

Boh používa fyzické budovy. Sláva budovy nespočíva vo veľkosti, štýle a bohatstve, ale v tom, ako ju Boh používa na uskutočnenie svojich zámerov. Za Zerubábelových dní niektorí ľudia smútili a niektorí sa radovali pri pohľade na nový chrám, väčšinou z nesprávnych dôvodov. Pán chcel, aby pochopili, na čom najviac záleží. Ježiš Kristus mal jedného dňa vstúpiť práve do tohto chrámu. Boží Syn si mal vziať telo, vstúpiť do Jeruzalema a priniesť pokoj.

Samozrejme, ani nový chrám by nevydržal dlho. Ježiš Kristus oznámil jeho zničenie: „Po tom, čo Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal odtiaľ, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. On im však povedal: ‚Vidíte toto všetko? Amen, hovorím vám, že tu neostane kameň na kameni, všetko bude zničené.’“ (Mt 24:1-2). Chrám slúžil svojmu účelu a potom bol zničený. Bol postavený iný chrám, Kristovo telo, Cirkev, naplnená Božím Duchom.

3. Cirkev je ľud, nie budova

Spojenie s Kristom prostredníctvom prebývania Ducha Svätého, ktorý nás spája s Kristom, je jednou z nádherných právd evanjelia (Ga 2:20; 1Kor 6:17-20). Ba čo viac, vďaka zjednoteniu s Kristom sme spojení jeden s druhým. Cirkev sa teda skladá z ľudí. Sme kameňmi nového chrámu na Božiu slávu a uholným kameňom je Kristus:

Pristupujte k nemu, živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. (1Pt 2:4-5)

4. Naša hlavná práca je duchovná, nie fyzická

Pán Ježiš Kristus nás poveril, aby sme robili učeníkov, nie budovy: „Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ (Mt 28:18-20)

Apoštol Pavol zámerne neprišiel ku Korinťanom s múdrosťou sveta, ale s Kristom a s ním ukrižovaným, „v dokazovaní Ducha a moci“, prostredníctvom života premeneného evanjeliom. Má zmysel rozšíriť jeho úvahy aj na budovy. Zvestujeme Krista a za dôkaz plodnosti považujeme životy premenené Božou mocou prostredníctvom evanjelia, nie budovy.

5. Budovy sú užitočné, nie nevyhnutné

Je múdre dospieť k záveru, že cirkevné budovy nepotrebujeme. Ak nastane deň, keď prídeme o cirkevný majetok, cirkev zostane a z Božej milosti bude prekvitať. Brány Hádu nepremôžu cirkev Ježiša Krista (Mt 16:18).

Cirkevné budovy sú zároveň užitočné. Ak to Pán dovolí, je múdre využiť každý zdroj, ktorý dostaneme v službe evanjelia a budovania jeho cirkvi. Hoci by sme mohli povedať veľa o múdrom využívaní a účele cirkevného majetku a budov, v nasledujúcej časti poukážeme na niekoľko spôsobov, ako nám naše budovy pomáhajú plniť poslanie, ku ktorému nás Kristus povoláva.

ÚČEL NAŠICH BUDOV

Ako sme už uviedli, cirkevný majetok a budovy nie sú nevyhnutné, ale môžu byť užitočné. Nie sú zlé, hoci môžu byť postavené a používané zo zlých dôvodov. Môžu byť rušivé a únavné, ale môžu byť aj užitočné pri plnení Veľkého poslania.

Za našou teológiou cirkevného majetku stojí teológia všetkých stvorených vecí. Sú to dary od Pána, ktoré sa môžu používať správne alebo nesprávne, na slávu Krista alebo na slávu ľudstva. Pravdepodobne potrebujeme neustále pripomínať účel fyzických vecí, ktoré máme prijímať s pokorou a úprimnou vďačnosťou. Mali by sa používať na službu Kristovi a jeho kráľovstvu, na službu evanjeliu, na lásku k ľuďom. Ak sa na ne budeme naďalej pozerať len ako na prostriedky, ktorými plníme svoje poslanie ako cirkevný zbor, potom pravdepodobne zostaneme na dobrej ceste.

1. Miesto, kde sa môžeme zhromažďovať pri uctievaní nášho veľkého Boha a kde je možné minimalizovať rušivé vplyvy (sneh a dážď, hluk, silný chlad alebo horúčava atď.)

Hoci by sme sa mohli rozdeliť na 20 malých zborov, ktoré by sa stretávali v domoch pod dohľadom 20 samostatných skupín starších, naša budova poskytuje príležitosť stretávať sa ako jeden miestny zbor vydávajúci jedno svedectvo okolitému svetu pod vedením jednej skupiny starších.

Budova nám tiež pomáha presne a múdro sústrediť Pánove zdroje. Keď sa zhromažďujeme na jednom mieste v jednom čase, zbor môže byť budovaný prostredníctvom služby jedného pastora, ktorý káže jednu kázeň, prostredníctvom služby jedného hudobného tímu, ktorý vedie spev.

Budova nám umožňuje spoločne uctievať Boha. Umožňuje nám spoločne lámať chlieb v jednom čase. Chráni naše telá pred dažďom a snehom, aby sme mohli počúvať kázanie Slova, modliť sa ako zbor a uctievať Pána s minimálnym vyrušovaním. Poskytuje členom nášho zboru priestor na vzájomné povzbudzovanie, posilňovanie, službu a lásku.

2. Miesto na vystrojovanie svätých pre dielo služby (spoločenské sály; miestnosti pre skupinky a pre službu deťom)

Naši platení pastori a zamestnanci majú v zbore zväčša kanceláriu, čo je veľmi užitočné pri príprave kázní, pastorácii členov a vyučovaní biblických štúdií. Keď Pavol kázal v Efeze, neprijali ho v synagóge, ale „každý deň viedol rozhovory v Tyranovej škole“ (Sk 19:9). Približne dva roky Pavol v tejto budove kázal, učil a získaval učeníkov. Určite za to bol veľmi vďačný.

3. Miesto, ktoré nám pomáha získavať učeníkov Ježiša Krista, ako aj vzdelávať budúcich pastorov a vedúcich v tomto diele

Cirkevný majetok a budovy nám umožňujú prekonávať určité prekážky v službe, ako sú napríklad obmedzené priestory na stretnutia, obmedzené možnosti parkovania, náklady na inžinierske siete atď.

4. Viditeľný znak cirkvi

Cudzí ľudia môžu vstúpiť. Ľudia prechádzajúci okolo môžu vidieť a pýtať sa. Ľudia môžu vidieť a počuť, že cirkev je zhromaždenou cirkvou, pretože máme miesto, kde sa môžeme svorne stretávať. Hoci cirkev sú ľudia, nie budova, títo ľudia sa prejavujú ako cirkev, keď sa zhromažďujú pri uctievaní, službe a vzájomnej starostlivosti.

Pán používa našu jednotu, život zameraný na Krista a ohlasovanie evanjelia na vydávanie svedectva svetu. Zároveň nám pomáha, keď máme miesto, kam môžu ľudia vojsť z ulice a skutočne sa stať svedkami našej jednoty, života zameraného na Krista a ohlasovania evanjelia. Opäť platí, že budova nie je nevyhnutná, ale je v tomto smere užitočná.

Odporúčame vám, aby ste si v nasledujúcich dňoch našli čas na prečítanie niektorých pasáží tohto dokumentu a modlili sa za to, aby nám Pán dal múdrosť pri rozvoji a obnove našich budov. Ak vám napadnú ďalšie úryvky z Písma, ktoré by mohli byť užitočné pri uvažovaní o budovách a renovácii, pošlite tieto úryvky a nápady staršovstvu.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9 Marks

Témy:

John Henderson

je pastorom pre poradenstvo a službu rodinám v University Baptist Church vo Fayetteville v Arkansase.

John Henderson tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články