Nezaradené

1. apríl

Ježiš jej povedal: Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme … Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú sa klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Veď aj Otec hľadá takýchto ctiteľov. Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v Duchu a pravde.

Ján 4:21-24

Keď Ježiš konfrontuje ženu s jej minulosťou, ona rýchlo zmení tému. Chce sa vyhnúť morálnej otázke, na ktorú Ježiš položil svoj prst, a uniká do rozhovoru o náboženstve. Ale Ježiš ju hneď vedie k podstate veci. Hovorí, že uctievanie Boha nie je ani o mieste, ani o chráme, obradoch či formách.

Uctievanie Boha je záležitosťou Ducha a pravdy. Je to uctievanie vypôsobené Božím Duchom, ktoré je založené na pravde o Bohu. Lebo mnohé uctievanie je založené len na ľudskej predstave Boha. Tvoríme si Boha na svoj obraz, ktorý potom uctievame. Ale to je falošné uctievanie. Také Boh neprijíma. Lebo Otec hľadá takých ctiteľov,  ktorí sa Mu budú klaňať v Duchu a pravde.

Otec hľadá! Prečo Otec hľadá? Lebo človek nehľadá. Niet ani jedného, kto by hľadal Boha (Rim 3:11). Preto Otec hľadá. On hľadá tých, ktorí nehľadajú Jeho. Ale ako hľadá, keď On je na nebi a človek je na zemi? Odpoveď dávajú Vianoce. Otec tak hľadá, že pošle Syna na svet, aby hľadal. A Syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo zahynulo (Lk 19:10). Prišiel hľadať i túto ženu, aby sa i z nej stal pravý ctiteľ Boha. A keď raz Syn odíde k Otcovi, tak pošle Ducha na zem, aby ten pokračoval v hľadaní a premieňal ľudí na pravých Božích ctiteľov.

Toto je zvesť evanjelia, zvesť o hľadajúcom Bohu, ktorý nenechal hľadanie na nás. Ktorý hľadá i takých, ako je táto žena. Ženu s pošpinenou minulosťou, s povesťou mravne skazenej ženy, ktorá sa vyhýba stretnutiu s inými. Ale Ježiš sa nevyhýba stretnutiu s ňou. Preto musel prejsť cez Samáriu (Jn 4:4). Ježiš sa nevyhýba ani stretnutiu s nami. Ide však o to, aby sme sa my nevyhýbali stretnutiu s Ním.

Pane, ďakujeme, že dodnes hľadáš tých, ktorí nehľadajú Teba.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal