Biblia a teológia

1. máj

Len buď silný a odvážny, aby si konal podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neodboč od neho ani napravo, ani naľavo, aby si si rozumne počínal vo všetkom, čo podnikneš. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne.      

Jozua 1:7-8

V očiach Mojžišových súputníkov bola jeho smrť smrťou prostredníka medzi Bohom a človekom. Mojžišovi Boh zjavoval svoju vôľu, svoje slovo, ktoré potom Mojžiš prinášal Božiemu ľudu. Mojžiš bol Božím hovorcom. Ako to však bude ďalej? Stane sa Jozua novým prostredníkom medzi Bohom a ľudom? Novým Božím hovorcom? Bude mu Boh zjavovať svoju vôľu, svoje slovo tak ako Mojžišovi? Nie. Jozua sa dozvedá, že nemá čakať nové zjavenia, lebo čo Boh zjavil Mojžišovi, platí i pre Jozuu. A bude platiť i pre ďalšie generácie. Jeho úlohou je konať podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš.

Ako si však Jozua i ďalšie generácie budú pamätať Boží zákon, ktorý Boh zjavil Mojžišovi? Tak, že slovo zjavené sa stalo slovom písaným. Čo Boh zjavil, to Mojžiš zapísal. Keď Mojžiš odišiel, zapísané slovo zostalo. Jeho hlas umĺkol, ale Božie slovo bude znieť ďalej. Slová zákona sa stali knihou zákona, o ktorej Boh hovorí Jozuovi: Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Má sa sýtiť slovami tejto knihy a potom nimi sýtiť i ľud. Má sa stať mužom knihy zákona, aby i ľud, ktorý povedie, sa stal ľudom tejto knihy.

Boh tu zároveň odkrýva Jozuovi tajomstvo požehnaného života i služby. Tým je poslušnosť Božiemu slovu. Rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne. Nie je to zvláštne? Jozua sa má postaviť na čelo státisícového národa. Ak je niečo, čo by potreboval, tak je to manažérske a organizačné školenie. Mal by sa zapísať na rýchlokurz manažmentu. Ale Boh mu hovorí, že sa má zapísať do biblickej školy. Má dňom i nocou rozjímať o Božom slove a zachovávať ho. Toto sa musí stať jeho prioritou. Ale nielen jeho, ale i našou. Nielen poznať Písmo, ale i poslúchať Písmo. Veď čo z toho, keď poznám Božiu vôľu, ale ju neplním? Poznanie je dôležité, ale ešte dôležitejšia je poslušnosť.

Pane, ďakujeme, že máme tvoje slovo v písomnej podobe. Pomôž nám ho nielen poznávať ale i poslúchať!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal