Nezaradené

10. august

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Keď mal Izák štyridsať rokov, vzal si za ženu Rebeku, dcéru Aramejčana Betuéla z Paddan Arama. Izák prosil Hospodina za svoju ženu, lebo bola neplodná. Hospodin ho vypočul a jeho žena Rebeka počala.

Genezis 25:19-21

Ako sa viera otca stane aj vierou syna? Ako sa Izák stane človekom, ktorý nežije len z viery otca a z duchovnej tradície, ale žije svoj vlastný, osobný život viery? Najprv si povedzme, v čom bol základný rozdiel medzi otcom a synom. Zatiaľ čo Abrahám predstavuje prvú generáciu veriacich, Izák predstavuje druhú generáciu. Veď kto bol pôvodne Abrahám? Pohan, ktorý sa narodil pohanským rodičom v pohanskom prostredí. Izák sa už narodil ako dieťa veriacich rodičov.

Abrahám sa narodil v Mezopotámii. Izák sa už narodil v Kanaáne, v zasľúbenej zemi. V nej žil aj zomrel. Abrahám sa stal veriacim za cenu vyjdenia z rodnej zeme. Za cenu radikálneho rozchodu s pohanskou minulosťou. Spálil za sebou všetky mosty, doslova sa vykorenil z pôvodnej existencie a zapustil korene svojej novej existencie v Bohu, ktorý ho doviedol do zasľúbenej zeme.

Nič z tohto Izák ako dieťa veriacich rodičov nepozná. Nielenže sa narodí v zasľúbenej zemi, ale už sa narodí do tradície viery. Ako však z tradície viery vykročiť k vlastnému životu viery? Izák si síce z domu odnesie veľké duchovné dedičstvo, a predsa to nestačí. Lebo duchovné dedičstvo je jedna vec a vlastný život viery je celkom iná vec. Viera sa nededí, lebo Boh nemá vnukov ani vnučky, iba synov a dcéry. Dedí sa len tradícia.

My nemôžeme žiť zo skúseností viery, ktoré prežili naši rodičia. My sa musíme postaviť na vlastné nohy viery. Ako to Boh urobí, aby sa aj Izák na ne postavil? Tak, že ho berie do svojej školy. V Izákovom manželstve sa zopakuje to isté, čím prešiel jeho otec vo svojom manželstve. Ako bola Abrahámova žena Sára neplodná, tak je neplodná aj Izákova žena Rebeka. Jej neplodnosť sa stane Izákovou bolesťou, ktorú premení na modlitebný zápas: Izák prosil Hospodina za svoju ženu. Izák je Bohom vyburcovaný k aktívnemu zápasu viery. A z tohto zápasu sa zrodí Izákova osobná skúsenosť viery: Hospodin ho vypočul… Tak má Izák nielen duchovné dedičstvo: Môj otec bol vypočutý. Má aj vlastnú skúsenosť: Ja som bol vypočutý. Tak to Boh neraz robí aj pri nás. Do osobného vzťahu so sebou nás vťahuje cez rôzne ťažkosti a trápenia, v ktorých sa učíme utiekať sa k Nemu a spoliehať sa na Neho.

Pane, ďakujeme, že Tebe záleží na našom živote viery oveľa viac ako nám.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal