Nezaradené

10. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Anjel pokračoval: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On sa bude volať synom Najvyššieho a Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kraľovať nad Jákobovým domom naveky a jeho kráľovstvu nebude konca.

Lukáš 1: 30 – 33

V minulosti Boh zasľúbil izraelskému kráľovi Dávidovi, že jedného dňa sa na jeho trón posadí Kráľ, ktorý založí večné kráľovstvo. Kráľ, ktorý už nebude vystriedaný iným kráľom. Odvtedy prešli celé stáročia. Z generácie na generáciu sa v Izraeli prenášalo očakávanie na príchod zasľúbeného Mesiáša a jeho kráľovstva. Proroci svojimi proroctvami znovu a znovu živili túto nádej Božieho ľudu. A práve Márii anjel oznámi, že čo Boh kedysi zasľúbil, teraz splní! Veď Božie sľuby nemajú expiračnú dobu. Čas nič nemení a ani nezmení na ich platnosti.

Ako však bude vyzerať príchod zasľúbeného Kráľa na zem? Vari zostúpi z neba na zem v moci a sláve? Nie. Mária sa dozvie, že príde tým najmenej nápadným spôsobom. Že príde v podobe malého dieťaťa. Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Príchod Božieho Kráľa a Božieho kráľovstva do tohto sveta bude spojený s tehotenstvom, jasľami a plienkami. Takéto slabé, krehké a zraniteľné budú počiatky večného Kráľa a jeho večného kráľovstva. A predsa to bude toto dieťa, ktorému Boh dá trón jeho otca Dávida. Lebo Máriin syn bude aj Dávidov syn, keďže sa narodí z domu a rodu Dávidovho. (Lk 2: 4) Ale zároveň bude aj Boží Syn, lebo On sa bude volať synom Najvyššieho.

Ako sa však narodené dieťa stane Kráľom večného kráľovstva? To prezrádza jeho meno Ježiš, čo je skrátená forma židovského mena Jehošua – Hospodin je spása. Kráľom sa stane tak, že sa stane Spasiteľom. Ale Spasiteľom sa nestane svojím narodením, ale až svojou smrťou. Až kríž na Golgote zodpovie, ako vyzerá záchrana tohto Kráľa, ktorú prišiel uskutočniť. A ako vyzerá kráľovstvo, ktoré prišiel založiť. Že ono nie je politickej, ale duchovnej povahy. Že v ňom ide o Božiu vládu v srdciach zachránených ľudí.

Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Ak na začiatku tohto kráľovského rodu stojí Dávid, pastier z Betlehema, tak na jeho konci bude stáť iný Pastier, narodený v Betleheme. Pastier, ktorý založí svoje večné kráľovstvo na kríži, keď položí svoj život za životy stratených oviec. Tu na zemi sa kríž stane jeho kráľovským trónom, ktorý bude priťahovať tých, ktorí túžia po odpustení a zmierení s Bohom.

Pane, Ty si splnením všetkých Božích sľubov. Aj tých o našej spáse. Vďaka Ti!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal