Nezaradené

10. jún

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Tu vystúpil jeden znalec zákona a pokúšal Ježiša: Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Ježiš sa ho opýtal: A čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, celej svojej duše, celej svojej mysle, a svojho blížneho ako seba samého! Správne si odpovedal, toto rob a budeš žiť… Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On povedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal: Choď a rob podobne.

Lukáš 10: 25 – 37

To najdôležitejšie na záver. Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi sa všeobecne považuje za krásnu ilustráciu lásky k blížnemu s tým, že blížny je ktokoľvek, kto potrebuje našu pomoc. Ale podobenstvo má oveľa hlbší význam. Kľúčom k nemu je otázka, s ktorou zákonník príde za Ježišom: Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Nepýta sa, ako žiť, ale ako dosiahnuť večný život. Ako byť spasený. Na jeho otázku čo mám robiť mu Ježiš dvakrát povie: Rob! Rob, čo káže zákon a rob, ako urobil Samaritán (Lk 10:28), (Lk 10:37). Chceš získať večný život? Toto rob a budeš žiť.

Ale Písmo hovorí, že zo skutkov zákona nebude pred Bohom ospravedlnený nijaký človek (Rim 3:20). Prečo? Pretože nikto nie je schopný naplniť požiadavky zákona. Veď kto je schopný milovať Boha z celého srdca, celej svojej duše, celej svojej mysle, a svojho blížneho ako seba samého? Nikto, ani nikto z kresťanov nie je schopný neustále milovať Boha z celého srdca, duše, mysle. Ani na desať minút nie. My milujeme seba z celého srdca. Ale nie Boha, ani blížneho.

Tak prečo je zákonom nariadené toto prikázanie lásky k Bohu a blížnemu? Práve preto, aby sme zistili, že toho nie sme schopní. Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu (Rim 3:20). K tomuto poznaniu chce Ježiš priviesť zákonníka. Aj slovom zákona, aj príkladom Samaritána. Lebo tým príkladom ho Ježiš vedie k tomu, aby to, čo Samaritán preukázal Židovi, on, Žid, preukázal Samaritánovi. Inými slovami povedané, žiada od neho nemožné. Prečo? Pretože nie je schopný milovať svojho blížneho, v tomto prípade Samaritána, tak ako seba samého.

Zákonník nepotrebuje novú informáciu, ale nové srdce, ktoré môže dať len Kristus. A On ho dá tomu, kto oň prosí. Dal by ho aj zákonníkovi, keby oň stál. Ale nestál.

Pane, nemôžeme nič urobiť pre to, aby sme boli spasení. Ty si na kríži urobil všetko za nás. Ale ako spaseným ľuďom nám pomôž žiť život slúžiacej lásky.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal