Biblia a teológia

10. jún

Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí bez seba a v údivesi medzi sebou hovorili: Vari nie sú všetci títo, čo hovoria, Galilejčania? Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči?

Skutky 2:4-8

Príchod Svätého Ducha v deň Turíc sprevádzajú viaceré nadprirodzené znamenia. K zvukovému a zrakovému sa pripojí i znamenie jazykov: … a začali hovoriť inými jazykmi. Učeníci tu dostávajú nadprirodzenú schopnosť hovoriť cudzou rečou, ktorú sa nikdy neučili. V rôznych jazykoch sveta zvestujú veľké Božie skutky. To vyvolá nesmierny údiv ľudí, ktorí sa zbehli vo veľkom počte.

Čo chce Svätý Duch týmto darom cudzích rečí v deň Turíc povedať? Je to znamenie, že to, čo sa teraz v Jeruzaleme deje, nemá len národný, ale i medzinárodný, ba až celosvetový význam. Autor Skutkov Lukáš totiž píše, že tam boli zhromaždení Židia zo všetkých národov Rímskej ríše. Darom jazykov na Letnice nám Boh hovorí, že evanjelium, ktoré tu učeníci zvestujú, patrí všetkým ľuďom bez rozdielu. Preto tu každý počuje zvesť o veľkých Božích skutkoch vo svojej vlastnej reči bez ohľadu na národnú príslušnosť.

Dar cudzích jazykov pri príchode Svätého Ducha znamená, že táto univerzálna zvesť, ktorou je evanjelium, dá zrod univerzálnemu, celosvetovému spoločenstvu, ktorým je cirkev Ježiša Krista. Cirkev bude spoločenstvom, kde už nebude záležať na tom, či je niekto Žid alebo Grék, Slovák alebo Maďar. Či je niekto muž, alebo žena, či je niekto biely, alebo čierny. Svätý Duch od tohto dňa začne vytvárať spoločenstvo, v ktorom budú zastúpené všetky rasy, všetky farby pleti, všetky národy a jazykové skupiny, všetky kultúry. To Svätý Duch demonštruje pri svojom príchode tým, že nadprirodzene odstráni jazykovú bariéru na znamenie, že v Kristovej cirkvi budú odstránené všetky národné, rasové, kultúrne i spoločenské rozdiely. Nie že už nebudú existovať, ale že už nebudú viac rozdeľovať. V tom je jedinečnosť cirkvi Ježiša Krista.

Pane, ďakujeme, že môžeme byť súčasťou tvojej cirkvi, kde sú všetci jedno!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal