Nezaradené

10. máj

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Raz sa osamote modlil. Boli s ním jeho učeníci. Opýtal sa ich: Za koho ma ľudia pokladajú? Oni odpovedali: Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a ďalší hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A za koho ma pokladáte vy?, opýtal sa ich. Peter odpovedal: Za Božieho Mesiáša. No on ich dôrazne žiadal, aby to nikomu nepovedali, a dodal: Syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Musí byť zabitý a tretieho dňa vzkriesený.

Lukáš 9: 18 – 22

Ježiš je už dlhší čas „na scéne“. Vo vzduchu však stále visí nezodpovedaná otázka: Kto je vlastne Ježiš? Doteraz si túto otázku kládli najmä ľudia “zvonku“ (Lk 9:7-9). Teraz však prvýkrát zaznie táto otázka v kruhu Ježišových učeníkov a to hneď z Ježišových úst: Za koho ma ľudia pokladajú? Ježiš sa pýta na mienku ľudí z ulice. Jedni Ho považujú za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a ďalší hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. Všetko zvučné mená, veľké osobnosti. Ľudia teda majú o Ježišovi dosť vysokú mienku, ale nie dostatočne vysokú. V ich očiach je Ježiš veľký, ale nie najväčší. Stojí medzi prorokmi, ale nie nad nimi.

Pre Ježiša je však oveľa dôležitejšia mienka tých, ktorí sú vo vnútri: A za koho ma pokladáte vy? V postoji k Ježišovi sa nemôžeme skryť za mienku iných. Lebo jeho otázka nevyžaduje len správnu odpoveď, ale najmä osobnú odpoveď. Takú, akú dá Peter: Za Božieho Mesiáša. Za Bohom Pomazaného. Toto je chvíľa nesmierneho významu, keď Peter napriek Ježišovej poníženosti v Ňom spozná  Božieho Syna, zasľúbeného Kráľa Izraela! Ježiš nie je prorok. On je ten, o ktorom proroci hovorili. On už neukazuje dopredu, ale ukazuje na seba ako na naplnenie zasľúbení Starej zmluvy. On nie je len veľký, On je najväčší.

Zatiaľ však jeho totožnosť musí zostať utajená. A to až do chvíle, keď už nebude hroziť politické zneužitie jeho mesiášstva. Kedy to bude? Keď bude stáť pred Pilátom ako zavrhnutý Mesiáš: Syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Až vtedy, keď bude spútaný, zbičovaný, s tŕňovou korunou na hlave, Ježiš verejne vydá svedectvo o svojom mesiášstve a božskom synovstve. To je v očiach Židov rúhaním sa Bohu. Preto skončí na kríži. Ale vďaka tomu sa stane Spasiteľom hriešnikov. Aké predivné! Boh vo svojej zvrchovanej milosti aj to najväčšie zlo človeka, ukrižovanie svojho Syna, obráti na to najväčšie dobro pre človeka, na jeho záchranu. Na našu záchranu.

Pane, ďakujeme, že aj my sme mohli v Tebe spoznať Božieho Syna a Kráľa!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal