Nezaradené

10. marec

Ježiš odpovedal: Amen, amen hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znovu narodiť.

Ján 3:5-7

Ježiš týmito slovami zbúral všetko, na čo sa Nikodém vo vzťahu k Bohu spoliehal. O čo sa opieral. Doteraz žil v tom, že jeho náboženská horlivosť, zbožný výkon a mravný, bezúhonný život mu zabezpečia prijatie u Boha. To boli dvere, ktorými chcel Nikodém vojsť do Božieho kráľovstva. Ale Ježiš mu všetky tieto dvere zatvoril. Na týchto dverách totiž visí oznam: Vstup nie je možný!

Z ľudskej strany neexistuje žiadna prístupová cesta k Bohu. Všetky sú beznádejne zatarasené. Existuje len jedna cesta a to z Božej strany. Ježiš hovorí: Musíte sa znovu narodiť. Slovo znovu sa dá preložiť aj ako zhora. Tým je jednoznačne povedané, kde má nové narodenie svoj pôvod. Má pôvod v Bohu, je to narodenie z Ducha. Lebo len to, čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nové narodenie nám musí byť dané zhora, od Boha ako dar. Z našej strany k nemu nemôžeme ničím prispieť.

Ako nám však môže Ježiš prikázať: Musíte sa znovu narodiť, keď to nie je v našich silách? Ako keby nás postavil pred dvere a prikázal nám, aby sme nimi vstúpili dnu. Ale pritom kľučka na dverách by bola len z vnútornej strany. Presne to Ježiš urobil. Ale prečo? Aby sme sa nepokúšali spasiť sami seba. Aby sme pochopili, že sme bytostne odkázaní na Božiu milosť. Že nemôžeme k svojej spáse ničím prispieť.

Stáť pred jedinými dverami, ktoré vedú do Božieho kráľovstva, a pritom ich nemôcť otvoriť zo svojej strany, nás však nemá viesť k zúfalstvu. Má nás viesť k tomu, aby sme si pred týmito dverami kľakli a volali na Boha. Aby sme Ho prosili: Pane, zmiluj sa na do mnou a daj i mne nové srdce. Učiň  pri mne zázrak nového narodenia. Otvor aj mne tieto dvere, aby som nimi mohol vojsť do tvojho kráľovstva!

Pane, ďakujeme, že Tebe je možné aj to, čo nám možné nie je.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal