Nezaradené

11. apríl

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom … a začali sa radovať.

Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a boli s ním Dvanásti i niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a chorôb. Boli to: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem démonov, potom Jana, manželka Herodesovho správcu Chúzu, ďalej Zuzana a mnohé iné, ktoré im pomáhali svojím majetkom.

Lukáš 8: 1 – 3

Čo robí Ježiš počas troch rokov svojho verejného účinkovania? To, na čo bol poslaný: Aj iným mestám musím hlásať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný (Lk 4:43). A tak Ho vidíme v úlohe cestujúceho kazateľa. Ide z mesta do mesta a z dediny do dediny, aby kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve. Ježiš nerobí prednáškové turné, ale zvestuje príchod Božieho kráľovstva, Božej vlády. Jej príchod je evanjeliom, radostnou správou, lebo znamená porážku všetkých mocí zla. Ježišovo ohlasovanie tejto radostnej správy je zároveň výzvou pre jeho poslucháčov. Lebo Božia vláda si robí nárok na človeka. Boh ako Stvoriteľ síce vládne svojou mocou nad celým svetom. Ale Boh ako Spasiteľ vládne svojou láskou len v živote tých, ktorí prijali jeho vládu nad sebou. A v Ježišovej zvesti ide práve o túto vládu Božej milosti a lásky.

Ježišovu spoločnosť už tvoria aj vyvolení apoštoli: … a boli s ním Dvanásti. Skôr, ako ich Ježiš vyšle do služby, strávia tri roky v spoločenstve so svojím Pánom. Veď nejde len o to, aby sa niečo od Neho naučili, ale aby sa Mu viac a viac podobali. Lebo naša služba bude len natoľko užitočná, nakoľko bude náš charakter premenený na Kristovu podobu. Neskôr o Dvanástich hovorili, že sú to tí, čo boli s Ježišom (Sk 4:13). Toto bolo ich poznávacie znamenie. A malo by byť aj naším.

Okrem Dvanástich nachádzame v Ježišovej blízkosti aj skupinu žien, ktoré uzdravil od zlých duchov a chorôb. Žiadny židovský rabín by medzi svojimi učeníkmi nestrpel ženy. Ježiš však otvára dvere pre tých, pred ktorými iní dvere zatvárali. Ženy okolo Ježiša sú ženy s minulosťou. Najmä Mária Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem démonov. Nedokážeme si predstaviť tú temnotu, v ktorej žila. Ešte menej tú radosť a vďačnosť, ktorú prežila, keď ju Ježiš vyslobodil. A nielen ju. Čo robia tieto zachránené ženy? Slúžia svojmu Záchrancovi, pomáhali svojím majetkom. Otvoriť srdce pre Ježiša znamená otvoriť pre Neho aj svoju peňaženku. Lebo vďačnosť oslobodzuje k dávaniu a vyslobodenie zaväzuje k službe.

Pane, odpusť nám, že sme Ti ešte veľa zostali dlžní!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal