Nezaradené

11. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Anjel pokračoval: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On sa bude volať synom Najvyššieho a Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kraľovať nad Jákobovým domom naveky a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária odpovedala anjelovi: Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža. Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a zatôni ťa moc Najvyššieho, a preto aj dieťa bude sväté a bude sa volať Božím Synom.

Lukáš 1: 30 – 35

Ako sa to stane? Na rozdiel od Zachariáša, ktorý si od anjela pýtal znamenie (Lk 1:18), Mária si pýta vysvetlenie. Lebo vie tak dobre ako každý iný, že panny nerodia. Anjel jej však toho veľa nepovie: Duch Svätý zostúpi na teba a zatôni ťa moc Najvyššieho. Ten zázrak počatia v Márii spôsobí stvoriteľská moc Božieho Ducha. Veď čo je to pre Stvoriteľa vesmíru, aby spôsobil oplodnenie jedného vajíčka v tele panny bez účasti muža?! Viac sa Mária nedozvie.

Oveľa dôležitejšia je však identita dieťaťa, ktoré sa má narodiť. Teda nie ako, ale kto. Bude to nielen Máriin syn, ale aj Boží Syn: … a bude sa volať Božím Synom. Toto dieťa tak bude mať dvojaký pôvod. Počatie (lepšie splodenie) z Ducha Svätého hovorí o jeho božskom pôvode. Narodenie z panny hovorí o jeho ľudskom pôvode. Čiže jeho božský pôvod je odvodený od Svätého Ducha, ktorý Ho splodil. Jeho ľudský pôvod je odvodený od jeho matky, ktorá Ho porodila.

Ježišovo narodenie bolo prirodzené. Narodil sa ako každé iné dieťa. Jeho splodenie však bolo nadprirodzené. Odohralo sa bez účasti muža, ale za účasti moci Svätého Ducha. Ako Boží Syn je tak Ježiš pravý Boh, ktorým je od večnosti. Ako Máriin syn je Ježiš pravý človek, ktorým sa stal svojím narodením. Vďaka svojmu božskému pôvodu môže Ježiš dokonale zastupovať Boha na zemi. A vďaka svojmu ľudskému pôvodu nás môže dokonale zastupovať pred Bohom v nebi. V Ňom máme Prostredníka, ktorý sprostredkúva spojenie Boha s človekom aj človeka s Bohom.

Mária sa však dozvie ešte niečo viac: … dieťa bude sväté… Prečo je potrebné, aby narodené dieťa bolo sväté? Lebo len svätý môže zachrániť nesvätých. Ak nás má Ježiš zachrániť z hriechov, sám musí byť bez hriechu. Ako dobre, že On spĺňa aj túto podmienku!

Pane, Ty jediný nás môžeš zachrániť. Ďakujeme Ti, že Ty aj chceš zachrániť!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.