Nezaradené

11. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Zákonníci i farizeji začali uvažovať a hovorili si: Kto je to, že sa takto rúha? Kto môže odpustiť hriechy okrem Boha? Ale Ježiš poznal ich myšlienky a povedal im: Ako to zmýšľate vo svojich srdciach? Čo je ľahšie povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy alebo povedať: Vstaň a choď? Aby ste však vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy – povedal ochrnutému: Hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov! A ten sa pred nimi postavil na nohy, vzal svoje lôžko, velebil Boha a odišiel domov. Všetkých sa zmocnil úžas a oslavovali Boha. A naplnení bázňou si hovorili: Dnes sme videli naozaj zázračné veci.

Lukáš 5: 21 – 26

Čo je ľahšie: Uzdraviť či odpustiť? Odpustenie je neviditeľné a čo je neviditeľné, sa nedá overiť ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Uzdravenie je viditeľné a preto sa dá overiť. Z toho by niekto mohol usudzovať, že odpustiť je ľahšie ako uzdraviť. V skutočnosti je to presne naopak. Aby Ježiš mohol uzdraviť, na to nemusel zomrieť. Aby mohol odpustiť, musel zomrieť, lebo niet odpustenia bez vyliatia krvi (Heb 9:22). Len vďaka Ježišovej obeti platí, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi.

My sme na zemi a Boh, voči ktorému sme sa previnili, je na nebi. Ako potom môžem vedieť, či mi bolo odpustené? Vari musím čakať až dovtedy, keď raz budem stáť pred Bohom? Vari až vtedy sa dozviem, ako Boh o mne rozhodol? Či mi odpustil alebo nie? Žiť v takejto neistote je strašné. Ja potrebujem vedieť už tu a teraz na zemi, či mi bolo odpustené v nebi, alebo nie.

Ale kto mi to povie? Sám Boh, ktorý vo svojom Synovi prišiel na svet ako Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta (Jn 1:29). A ktorý má moc odpúšťať hriechy na zemi. Vďaka tomu môžem už tu a teraz, v tomto živote vedieť, ako bolo o mne rozhodnuté v nebi. Ježiš prišiel na zem, aby mi to oznámil. Ba viac. On mi to odpustenie prišiel darovať. Vďaka tomu, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, ja môžem mať istotu odpustenia už tu a teraz na zemi. V tomto pozemskom živote.

Ježišova uzdravujúca moc je veľká. Preto všetci, ktorí videli uzdravenie ochrnutého, žasli a oslavovali Boha. Ježišova odpúšťajúca moc je však oveľa väčšia. Veď odpustenie rieši náš najväčší problém, ktorým je náš hriech. Napĺňa našu najväčšiu potrebu, ktorou je odpustenie a zmierenie s Bohom. Stálo tú najvyššiu cenu, ktorou je život Božieho Syna. A prináša to najväčšie požehnanie, ktorým je večný život.

Pane, žasneme nad milosťou odpustenia a oslavujeme Ťa!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal