Nezaradené

16. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do judského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Keď Alžbeta počula Máriin pozdrav, pohlo sa dieťa v jej lone a Alžbetu naplnil Duch Svätý. I zvolala hlasno: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho lona! Ako to, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Hľa, len čo mi v ušiach zaznel tvoj pozdrav, od radosti sa pohlo dieťa v mojom lone. Blahoslavená, ktorá uverila, lebo sa splní, čo jej oznámil Pán.

Lukáš 1: 39 – 45

Mária sa ide presvedčiť o tom, čo jej anjel povedal o Alžbete: Pozri, aj tvoja príbuzná Alžbeta, ktorú pokladali za neplodnú, počala vo svojej starobe syna (v. 36). Ale v Zachariášovom dome nedôjde len k stretnutiu dvoch budúcich matiek, ale aj k stretnutiu ich budúcich synov, Ježiša a Jána, Kráľa a jeho posla. Je to stretnutie zasľúbenia s naplnením. Zasľúbenie, ktoré stelesňuje Ján, zdraví naplnenie, ktoré stelesňuje Ježiš. Keď Alžbeta počula Máriin pozdrav, pohlo sa dieťa v jej lone…

Čo Alžbeta pocíti, to Márii oznámi: Hľa, len čo mi v ušiach zaznel tvoj pozdrav, od radosti sa pohlo dieťa v mojom lone. Ján pri Máriinom pozdrave od radosti „poskočí“ v lone matky. Zasľúbenie sa raduje z príchodu naplnenia. Toto skryté stretnutie medzi Ježišom a Jánom hovorí: Boh nie je klamár. Ani v jednom sľube, ktorý dal, neklamal. Tisícročia predpovedaný
a zasľúbený Mesiáš je tu!

Ako vyzerá stretnutie dvoch žien, budúcich matiek? Alžbeta víta Máriu slovami: Požehnaná si medzi ženami… V čom spočíva jej požehnanie? V požehnanom plode jej lona: … požehnaný je plod tvojho lona! Biblia nič nehovorí o nejakých výnimočných kvalitách Ježišovej matky, ktoré by ju odlišovali od ostatných ľudí. Jej výnimočnosť spočíva jedine vo výnimočnosti plodu, ktorý Boh vložil do jej lona. Týmto Božím činom však Mária nie je vyzdvihnutá nad ostatných ľudí. Je požehnaná, ale nie nad všetky ostatné ženy, ale medzi ženami.

Alžbeta hovorí, že je to jej viera, ktorá robí Máriu blahoslavenou: Blahoslavená, ktorá uverila… V tom, že uverila, sa neodlišuje od ostatných, ktorí neskôr uveria v Ježiša. Práve naopak. Svojou vierou sa stane jednou z nich. Prvou veriacou v nespočetnom zástupe tých, ktorí vierou prijmú Ježiša. Tak sa ona a my spolu s ňou stávame blahoslavenými.

Pane, ďakujeme za príklad viery, ktorý nám Mária zanechala. Chceme ho aj my nasledovať!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal