Nezaradené

11. november

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Keď Jozefa odviedli do Egypta, kúpil ho od Izmaelitov, ktorí ho ta doviedli, Egypťan Pótifar, faraonov dvoran, veliteľ telesnej stráže. Hospodin bol však s Jozefom, takže sa mu darilo a zostal v dome egyptského pána. Jeho pán videl, že Hospodin je s ním a že ho pri každej práci požehnáva. Jozef získal jeho priazeň a slúžil mu. Pótifar ho ustanovil za správcu svojho domu a zveril mu do správy všetok svoj majetok. Odvtedy, čo ho Egypťan ustanovil za správcu svojho domu, so všetkým, čo mal, Hospodin požehnával dom Egypťana pre Jozefa. Hospodinovo požehnanie spočívalo na všetkom, čo mal v dome i na poli. Všetko, čo mal, zveril teda Jozefovi a okrem chleba, ktorý jedával, nestaral sa o nič.

Genezis 39: 1 – 6

Hospodin bol však s Jozefom… Boh je s Jozefom. A kde je Jozef? V Egypte. Ako sedemnásťročný stratí domov, rodinu, vlasť, slobodu. Je v cudzine v postavení otroka u faraonovho dvorana. Máme Jozefa ľutovať? Nie. Veď netreba ľutovať človeka, s ktorým je Boh. Ten našu ľútosť nepotrebuje. Ľutovať treba tých, s ktorými Boh nie je. A to o Jozefovi neplatí.

Ako sa prejaví Božia prítomnosť v Jozefovom otroctve? Požehnaním: Hospodin bol však s Jozefom, takže sa mu darilo. To si všimne aj Pótifar: Jeho pán videl, že Hospodin je s ním a že ho pri každej práci požehnáva. Boh však nepožehnáva lajdákov. On žehná len poctivú, svedomitú prácu. Tak ako v prípade Jozefa. Vo všetkých úlohách, ktoré sú mu zverené, vynikne jeho vernosť, spoľahlivosť a usilovnosť. Práca má byť súčasťou nášho svedectva. Jozef sa v nej dokáže, preto si získa dôveru svojho pána.

Pótifar ho povýši: … zveril mu do správy všetok svoj majetok. Jozef je verný v málom a preto mu môžu byť zverené aj väčšie úlohy. Najlepšia príprava na väčšie úlohy v živote je vernosť v malých úlohách. Ale Božia prítomnosť sa neprejaví len požehnaním Jozefa, ale aj požehnaním Pótifara pre Jozefa: Hospodin požehnával dom Egypťana pre Jozefa. Jozef je požehnaný a stane sa požehnaním aj pre svoje okolie. Toto dvoje patrí k sebe. My sa nemáme stať len príjemcami Božieho požehnania, ale aj jeho sprostredkovateľmi. Ako? O Jozefovi čítame, že slúžil Pótifarovi. Všetko ostatné tu robí Boh. Život vernej služby, byť tu pre druhého je spôsob ako sa stať požehnaním pre druhých. To nech je naša starosť a všetko ostatné môžeme prenechať Bohu.

Pane, nech aj náš život svedčí o tom, že Ty si s nami!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal