Nezaradené

12. jún

Keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň! A znovu sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, po jednom – počnúc najstaršími – odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku.

Ján 8:7-9

Táto udalosť sa odohrá v chráme počas Ježišovho vyučovania zástupu. Tam, kde iní chodili vyznávať svoje hriechy, zákonníci a farizeji prišli odhaľovať a pranierovať hriechy druhých. V tomto prípade hriech ženy, ktorú postavili do prostriedku, aby ju vystavili verejnej potupe. Kde v prítomnosti svätého Boha iní prežívali svoju nehodnosť, tam sa títo muži zákona chodili utvrdzovať o svojej morálnej bezúhonnosti a nadradenosti nad ostatnými. (Spomeňte si na Ježišovo podobenstvo o farizejovi a colníkovi!) Práve záľuba vo verejnom pranierovaní druhých je jeden zo spôsobov, akým si človek pestuje pocit svojej vlastnej dobroty a spravodlivosti. A čím väčší je hriech druhého, tým lepší sa cíti byť on sám.

Na začiatku sa zdá, že vinný je tu len jeden, žena, ktorá bola pristihnutá pri čine. Ale v Ježišovej prítomnosti sa ukáže, že vinní sú všetci, žalobcovia i obžalovaná. Úlohy sa tak v priebehu „súdneho procesu“ vymenia. Zo žalobcov sa stanú obžalovaní. Tí, ktorí obviňovali, sa sami stanú obvinenými. Sudcovia sa stanú súdení. A obžalovaná sa na konci stane oslobodenou spod obžaloby.

Ako vlastne dochádza k tejto výmene úloh? Keď žalobcovia berú Boží zákon do rúk, robia to preto, aby ním súdili ženu. Oni, nevinní, tú, ktorá sa previnila. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. A nariadenia zákona predsa treba poslúchať. Ale keď Ježiš povie: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň, je zrazu všetko inak. Dopadne na nich svetlo Ježišovej prítomnosti, ktoré odhalí všetku ich skrytú nečistotu. A výsledok? Keď to počuli, po jednom – počnúc najstaršími – odchádzali. Aký smutný odchod! Odhalili ženin hriech, ale neznesú odhalenie svojho hriechu. To prvé im prinieslo radosť, to druhé im spôsobilo bolesť. Radšej odídu, ako by mali riešiť svoj hriech. Prišli ako žalobcovia, odchádzajú ako obžalovaní. Prišli odhaliť, odišli odhalení.

Pane, pomôž nám pochopiť, že v tvojej blízkosti niet miesta pre žalobcov!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.