Nezaradené

13. máj

Keď zástup videl, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci, hľadali Ježiša… Ježiš im povedal: Amen, amen, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, lebo ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ktorý vám dá Syn človeka, lebo jeho Otec, ktorý je Boh, označil svojou pečaťou.

Ján 6:24-27

Zástup hľadá Ježiša. To vyzerá sľubne. Ale nie je hľadanie ako hľadanie. Ide o to, prečo Ho zástup hľadá. Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, hovorí Ježiš. Ježišove zázraky boli poznávacím znamením toho, kto je On. V zázraku telesného nasýtenia dal Ježiš zástupu znamenie, že On je ten, ktorý prišiel nasýtiť duchovný hlad človeka.

To zástup nepochopil. Preto ani nehľadá Ježiša kvôli duchovnému pokrmu, ale len kvôli telesnému. Ako hovorí Ježiš: … lebo ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Hľadajú Ježiša, ale nie kvôli Nemu samotnému, ale kvôli chlebu, ktorým ich nasýtil deň predtým. Ale je tu nový deň a s ním i nový hlad, nová potreba chleba. A tak je tu zástup znovu. Vidí v Ježišovi toho, kto mu pomôže vyriešiť otázku chleba a tak naplniť jeho materiálne potreby. Sľubuje si od Neho to, čo mu On nesľúbil. Zástup nepochopil znamenie, ktoré mu Ježiš v zázraku dal.

Aj dnes môžeme hľadať Ježiša z rôznych dôvodov. Niekto Ho hľadá kvôli zdraviu, iný kvôli šťastiu, ďalší kvôli pomoci v pozemskom živote či riešeniu jeho materiálnych potrieb. Na týchto veciach nie je nič zlé práve tak, ako nie je nič zlé na chlebe, ktorý hľadal zástup. Zlé je to, keď sa tieto i ďalšie veci stanú naším cieľom. Lebo vtedy sa Ježiš stáva len prostriedkom na dosiahnutie našich cieľov, či k naplneniu našich potrieb. Tie sú pre nás dôležitejšie než samotný Ježiš.

Pokiaľ Ježiša hľadáme iba pre tento pozemský život a pre potreby pozemského života, nikdy Ho skutočne nenájdeme. On chce, aby sme Ho hľadali len kvôli Nemu samotnému. Nie kvôli tomu, čo si od Neho sľubujeme. Ani nie len kvôli jeho darom. Ak nám Ježiš nestačí na to, aby sme boli vnútorne naplnení, ale k šťastiu potrebujeme ešte ďalšie veci okrem Neho, niečo nie je v poriadku.

Pane, prosíme, staň sa nám všetkým!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal