Nezaradené

13. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Lévi mu vo svojom dome pripravil veľkú hostinu. Bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s ním stolovali. Farizeji a zákonníci reptali a hovorili jeho učeníkom: Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi? Ježiš im povedal: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som pozývať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.

Lukáš 5: 27 – 31

Ježiš jedných priťahuje, druhých pohoršuje. Priťahuje bývalých Léviho kolegov, ktorých Lévi pozve na rozlúčku so starým životom. Zároveň má príležitosť predstaviť im svojho záchrancu, Ježiša. Ten sa stáva magnetom aj pre ďalších hriešnikov, s ktorými stoluje. Preto si vyslúži kritiku od farizejov, strážcov zachovávania zákona.

Ježišovo stolovanie s hriešnikmi totiž znamená frontálny útok na ich predstavu oddelenosti. Farizeji oddelenosť od sveta chápali ako oddelenosť od ľudí tohto sveta. Oddelenosť od hriechu chápali ako oddelenosť od hriešnikov. Preto sa stránili hriešnikov. A hriešnici sa stránili ich. Ježiš sa nestráni hriešnikov, práve naopak. Zároveň ako priateľ hriešnikov priťahuje hriešnikov.

Prečo sa Ježiš nestráni hriešnikov? Z toho istého dôvodu, pre ktorý sa lekár nestráni pacientov. Ako lekár a pacient patria neodmysliteľne k sebe, tak aj Ježiš a hriešnici. Lebo oni sú Ježišovi pacienti. Stať sa jeho pacientom však môže len ten, kto spĺňa jednu podmienku. Musí byť pacientom, ktorý vie o svojej chorobe. Musí byť hriešnikom, ktorý vie o svojej hriešnosti. Lebo v Ježišovej ambulancii niet miesta pre zdravých. Oni lekára nepotrebujú. Ale vari sú aj takí, ktorí sú zdraví? Ktorí nepotrebujú lekára? Nie. Ježišove slová sú varovným prstom pre tých, ktorí chcú byť uzdravení bez lekára. Ktorí chcú byť vykúpení bez Vykupiteľa. Spasení bez Spasiteľa. To sú tí „zdraví“, ktorí nepotrebujú Lekára. To sú tí „spravodliví“, ale len vo svojich očiach, nie Ježišových. Samospravodliví.

Ježišove slová sú však veľkým potešením pre chorých, hriešnych. Náš hriech nie je pre Ježiša dôvodom, aby od nás bočil, ale práve naopak. Je dôvodom, aby nás liečil. Preto sa stal priateľom hriešnikom. Nie aby schvaľoval náš hriech, ale aby liečil náš hriech. Preto je cirkev nemocnicou pre chorých ľudí. Liek, ktorý Ježiš ordinuje svojim pacientom, je pokánie. Keď povolal Léviho za sebou, tým ho tiež povolal k pokániu. K životu, v ktorom človek prestáva žiť v službách svojho ja a začína žiť v Ježišových službách.

Pane, ďakujeme, že si prišiel práve pre takých, akými sme aj my!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal