Nezaradené

14. apríl

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom … a začali sa radovať.

Jeho učeníci sa ho pýtali: Čo znamená toto podobenstvo? On im nato povedal: Vám bolo dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva, ostatným je dané len v podobenstvách, aby hľadeli a nevideli, počúvali a nechápali. Podobenstvo znamená toto: Zrno je Božie slovo. Na kraji cesty sú tí, čo počúvajú; potom prichádza diabol a vezme slovo z ich srdca, aby neuverili a neboli spasení.

Lukáš 8: 9 – 12

Ježišovo podobenstvo potrebuje vysvetlenie. Dostanú ho však len jeho učeníci: Vám bolo dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Božie kráľovstvo totiž neprichádza zjavne, podľa očakávania ľudí, ale v skrytosti, zahalené v tajomstve, ktorým je Ježišova cesta poníženia a kríža. Poznanie, ktoré je dané učeníkom, však nie je dané ostatným: … ostatným je dané len v podobenstvách. Ale prečo? Aby hľadeli a nevideli, počúvali a nechápali. Podobenstvá v prípade ostatných slúžia na zahalenie tajomstiev Božieho kráľovstva. Sú tak znamením súdu nad Ježišovými poslucháčmi, nad ich neverou. S nimi je to totiž tak, ako to bolo s ľudom v dobe proroka Izaiáša, ktorého slová tu Ježiš cituje (Iz 6:9-10).

Ako sa slovo proroka odrážalo od tvrdého srdca ľudu, tak sa Ježišovo slovo odrážalo od tvrdého srdca jeho poslucháčov. K Ježišovi ich priviedli falošné očakávania. Preto od Neho odídu sklamaní. Podobenstvo je vlastne príbehom odmietnutia Ježiša, ktorý ako rozsievač slova bol svojimi poslucháčmi zavrhnutý. Ježišovou odpoveďou na toto zavrhnutie sú podobenstvá, aby hľadeli a nevideli, počúvali a nechápali. Inak povedané: Kto nechce veriť, je potrestaný tým, že nemôže veriť. Kto odmietne Ježiša, bude odmietnutý Ježišom.

Ako prvý príklad odmietnutia predstavujú tí na kraji cesty, kde je tvrdá pôda. Aký údel stihne rozsievané zrno, Božie slovo na tejto pôde? …  prichádza diabol a vezme slovo z ich srdca, aby neuverili a neboli spasení. Slovo padá do nepriateľského sveta. Nepriateľ diabol je prítomný pri každom rozsievaní slova. On vie, že slovo prijaté s vierou má moc spasiť človeka. Preto vynaloží všetku snahu, aby počuté slovo vybral zo srdca, aby neuverili a neboli spasení. Ale od pôdy, od srdca záleží, či si ho dá vziať alebo nie. Či ho prijme alebo odmietne. Kto ho neprijme, tomu ho diabol ukradne. V prípade tvrdého srdca tak diabol vyhráva a rozsievač prehráva. Aké smutné!

Pane, prosíme, stoj pri nás, keď počúvame tvoje slovo!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal