Nezaradené

24. marec

Kto prichádza zhora, je nad všetkými. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkými a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nikto neprijíma jeho svedectvo. Kto prijal jeho svedectvo, potvrdil, že Boh je pravdivý. Veď ten, koho Boh poslal, hovorí Božie slová, pretože Boh dáva Ducha bez miery.

Ján 3:31-34

Prečo Ježiš stojí nad všetkými ľudskými učiteľmi? Je to dané jeho pôvodom, tým, odkiaľ prichádza. Ježiš prichádza zhora, prichádza z neba. To znamená, že v Ježišovi prišiel na zem Boh, lebo v nebi je Boh a kto prichádza z neba, nemôže byť nikto menší než Boh. Len jeden prišiel zhora, všetci ostatní sú zdola, z tejto zeme. Preto medzi Ježišom a všetkými ostatnými ľuďmi je taký priepastný rozdiel ako medzi Stvoriteľom a stvorením, medzi Bohom a človekom. Ježišova veľkosť je teda v jeho pôvode. Má božský pôvod, lebo prišiel zhora, z neba.

Ježišova veľkosť je i v jeho svedectve. Kto má pôvod na zemi, môže hovoriť len o zemských veciach. Ježiš má pôvod v nebi, preto môže svedčiť o tom, čo videl a počul v nebi. Boh je v nebi, my sme na zemi. Ak chceme vedieť niečo o Bohu, musíme počúvať Toho, ktorý prišiel z neba na zem. Dnes hocikto hovorí o Bohu, o nebi. Ľudia vydávajú svedectvo o svojich mystických skúsenostiach s Bohom. Ale jedine Synovo svedectvo je hodnoverné, lebo je to svedectvo z prvej ruky. Je to svedectvo toho, ktorý videl Boha, počul Boha a preto pozná Boha.

Ježišova veľkosť je i v jeho splnomocnení, ktoré dostal od Boha. Veď ten, koho Boh poslal, hovorí Božie slová, pretože Boh dáva Ducha bez miery. Boh Mu dal svoje slovo a plnú mieru moci Ducha. Preto On nehovorí svoje slová, ale hovorí Božie slová. Čo Boh hovorí, Ježiš hovorí. Čo Ježiš hovorí, Boh hovorí. Preto náš postoj k Ježišovmu slovu je postojom k samotnému Bohu. Kto verí Ježišovi, považuje nielen Ježiša za pravdivého, ale i Boha. Kto neverí Ježišovi, má nielen Ježiša ale i Boha za klamára.

Pane, mnohí neprijímajú tvoje svedectvo. Pomôž, aby sme ho my prijali!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal