Biblia a teológia

15. apríl

Jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhal a hovoril: Nie si ty Mesiáš? Zachráň seba i nás!

Lukáš 23:39

Ježišov kríž rozdeľuje. Rozdelí i dvoch zločincov, ktorí boli spolu s Ním ukrižovaní. Rozdelí ich nielen priestorovo, ale i duchovne. Obidvaja sa nachádzajú na prahu smrti. Čaká ich pomalé, trýznivé umieranie. A predsa sa im v hodine smrti naskytne jedinečná príležitosť. Život na zemi premrhali a prehrali. S tým už nič nemôžu urobiť. Ale ešte stále môžu vyhrať život pred sebou, ten vo večnosti. Lebo umierajú v Ježišovej blízkosti. Na tom strednom kríži umiera Spasiteľ sveta. Tam sa práve teraz odohráva najväčšie dielo v ľudských dejinách, dielo spásy a vykúpenia človeka. Ten, ktorý visí v strede medzi nimi, prináša obeť za hriechy sveta, aj za ich hriechy. Je to ich prvé a zároveň i posledné stretnutie s Ježišom. Ako ho využijú?

Hoci o Ježišovi asi veľa nevedia, predsa sa na poslednú chvíľu o Ňom dozvedia to podstatné. Z Ježišových úst počujú, ako sa modlí k Bohu ako svojmu Otcovi, keď prosí o odpustenie pre svojich nepriateľov. Z úst Židov sa dozvedia, že Ježiš sa prehlásil za Mesiáša a ako taký zachraňoval druhých. Z úst rímskych vojakov sa dozvedia, prečo bol Ježiš ukrižovaný. Prehlásil sa za kráľa. Ako zločinci naložia s tým, čo sa práve o Ježišovi dozvedeli?

Prvý z nich sa svojím postojom pripojí k ľuďom pod krížom. Ba ide ešte ďalej, keď sa rúha, zlorečí, preklína Ježiša, že ako Mesiáš nič neurobí ani pre svoju záchranu, ani pre ich záchranu. O akú záchranu mu ide? Dostať sa dole z kríža a byť zachránený pred smrťou. Pritom vedľa neho umiera Spasiteľ, ktorý ho môže skutočne zachrániť. Nie pred telesnou smrťou, ale pred večnou smrťou. Zločinec ešte môže zomrieť ako človek, ktorý je zmierený s Bohom, ktorého hriechy sú odpustené, ktorému môže Ježiš darovať večný život. Ale o takúto záchranu zločinec nestojí. Pritom ju má na dosah ruky. Ale kto hľadá pre seba pomoc len pre časný, pozemský život, nakoniec prehrá i svoju večnosť. Tak blízko k Ježišovi, a predsa tak ďaleko od Neho je každý, kto o večnú záchranu nestojí.

Pane, odpusť nám, keď viac stojíme o pomoc v časnom živote než o záchranu pre večnosť!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal